Skip to content

Спеціальності

1. Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Студенти отримують фундаментальні знання у сфері проектування, 3D моделювання, опановують широкий комплекс аеродинамічних, надійно-міцнісних дисциплін, вивчають процеси, які протікають в теплонапружених агрегатах, їх математичний опис і методи вирішення за допомогою сучасних комп’ютерних програм. Студенти проходять практику як в лабораторіях фізико-технічного факультету, так і в КБ «Південне» і на підприємстві «Південний машинобудівний завод». Завдяки такій практиці студенти мають можливість побачити і взяти безпосередню участь у повному технологічному процесі створення ракет, починаючи від проектування і закінчуючи її складанням. Все це дозволить напрацювати необхідні навички та вміння.

2. Кібербезпека

Cпеціальність присвячена вивченню питань про те, які існують інформаційні загрози, як побудувати інформаційні системи, що забезпечують інформаційну безпеку. Умовно можна розділити матеріал, досліджуваний студентами даної спеціальності, на три основні напрямки:

1) Мікроконтролери різних видів і призначення
2) Програмні засоби і безпека комп’ютерних мереж і каналів зв’язку
3) Технічні засоби передачі, зберігання та захисту інформації.

Студентам, крім теоретичної бази, викладачі максимально прищеплюють практичні навички та вміння, для того, щоб студенти в майбутньому змогли адаптуватися до будь-якої робочої ситуації. Для навчання використовуються сучасні лабораторії, які оснащені реальною технічною апаратурою у сфері інформаційних і телекомунікаційних технологій.

3. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка


Навчаючись за даним профілем, студент отримує знання в галузі енергетики, поглиблено вивчає всі види нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії. Розглядаються різні види вітроустановок, сонячні панелі, термоелектричні модулі, теплові насоси, двигуни Стірлінга, біогазові установки, сонячні колектори, сонячні концентратори і багато іншого. Викладачі дають не тільки теоретичну базу, але й максимально готують студентів до реальних життєвих умов.

4. Прикладна механіка


Спеціальність займається вивченням і розробкою робототехнічних систем різного призначення, і що найголовніше, в цьому беруть активну участь самі студенти. Це стає можливим завдяки потужній лабораторній базі та багаторічному досвіду викладачів. Завдяки широкому профілю спеціальності випускники знаходять собі роботу в різних сферах діяльності, переважно це IT-технології, робототехніка, машинобудування.

5. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології


Пройшовши навчання за фахом, випускники будуть вміти кваліфіковано розробляти технології неруйнівного контролю, спираючись на знання сучасної вітчизняної та іноземної нормативно-технічної бази, здійснювати вибір методу або комплекс методів неруйнівного контролю і відповідні засоби діагностики, а за їх відсутності – сформулювати технічні вимоги на розробку нових або вдосконалення існуючих приладів.

6. Телекомунікації та радіотехніка


На спеціальності готують фахівців по супутниковим системам телебачення, цифровому телебаченню, організації локальних мереж зв’язку, які використовуються практично на всіх підприємствах і приватних фірмах, системам дистанційного зондування Землі та ін. Основними споживачами випускників даної спеціальності є провідні підприємства та організації зв’язку Дніпропетровського регіону і всієї України.

7. Авіоніка


Випускники володіють фундаментальними знаннями в галузі проектування та створення систем, які забезпечують управління різними процесами і вміють експлуатувати подібні системи. Студенти проходять практику на сучасному обладнанні, тим самим напрацьовуючи у себе практичні навички та вміння.

8. Матеріалознавство

Навчання на даній спеціальності можна умовно розділити на три напрямки:

1. Нанотехнології, їх розробка і застосування

2. Розробка композиційних матеріалів

3. Поліпшення властивостей металів (зниження ваги виробу, збільшення міцності при різних видах навантаження та ін.)

9. Технології захисту навколишнього середовища

Випускники кафедри матимуть можливість не тільки вивчати сучасні наземні технології захисту навколишнього середовища, а і опанувати актуальні сьогодні методи космічного моніторингу, що застосовуються за кордоном та впроваджуються в Україні. Технології захисту навколоземного простору – безперечний погляд у майбутнє, адже накопичене навколо планети Земля космічне сміття створило гостру екологічну проблему міжнародного рівня і професіонали космічних держав, до складу яких входить і Україна, розробляють новітні методи її вирішення. Кафедра має достатній науковий та практичний потенціал, а викладацький склад – заряд наснаги і бадьорості та почуття щирості і любові до своїх майбутніх студентів.

Потужні лабораторії факультету дають можливість створення перерахованих вище матеріалів. Таким чином, випускники спеціальності мають великий досвід, володіють знаннями і практичними навичками, а відповідно, мають високу конкурентоспроможність при влаштуванні на роботу.

Сьогодні на фізико-технічному факультеті навчається близько 1000 студентів, щорічний набір на факультет складає більш ніж 100 осіб. Навчальний процес забезпечують близько 130 викладачів, з яких 25 професорів і 76 доцентів.

Навчальний процес на фізико-технічному факультеті здійснюється в аудиторіях для поточних і семінарських занять, багато з яких обладнані унікальними демонстраційними матеріалами, експонатами ракетно-космічної техніки. У навчальному процесі використовуються нові комп’ютерні технології. Підготовка на ФТФ дає випускникам змогу вирішувати складні інженерні і дослідницькі задачі із використанням сучасних можливостей обчислювальної техніки.

З перших років заснування ФТФ глибина теоретичних знань і практичних навичок, що набувають студенти, відповідає високим стандартам, які традиційно підтримуються в ракетно-космічній галузі. Це пов’язано й з тим, що фізико-технічний факультет створювався за участі провідних фахівців базових підприємств ракетно-космічної галузі – ДП «КБ «Південне» і ДП «ВО «Південний машинобудівний завод». З моменту створення ФТФ й до сьогодні професіонали-практики базових підприємств роблять значний внесок у навчальний процес, стратегія розвитку факультету розробляється з урахуванням завдань, які вирішують базові підприємства.

Повною мірою використаний потенціал базових підприємств – у рамках кафедр фізико-технічного факультету діють їх філії, які створені у ДП «КБ «Південне»», ДП «ВО «Південний машинобудівний завод», ДП «КБ «Дніпровське». Студенти мають можливість навчатися у фахівців-практиків, вже під час навчання знайомитися із актуальними завданнями, які вирішують провідні підприємства космічної галузі, отримувати практичний досвід. На базових підприємствах проходять технологічну та переддипломну практики. Студенти старших курсів, які повністю опановують навчальний матеріал, мають змогу працювати на цих підприємствах на частину ставки і вже під час навчання приєднуватися до участі у роботі щодо вирішення завдань підприємства.

Оновлення навчального процесу здійснюється із використанням передового досвіду інших країн, у співпраці з вищими навчальними закладами цих країн відбувається вдосконалення освіти на ФТФ. Глибина знань та рівень практичних навичок студентів фізико-технічного досить високі. Про це свідчать результати їхньої участі у Всеукраїнський олімпіадах з навчальних дисциплін та за напрямками підготовки.

До уваги абітурієнтів таблиця відповідності
напрямів підготовки спеціальностям за новим переліком:

Спеціальності підготовки здобувачів вищої освіти за переліком відповідно до наказу МОНУ від 06.11.2015 р. №1151 Напрями підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (Постанова КМУ від 13.12.2006 р. втратила чинність 29.04.2015 р.) Кафедра Група Ліцензований обсяг
Денна Заочна
125 Кібербезпека 6.170102 Системи технічного захисту інформації ТРЕ ТЗ 30 0
131 Прикладна механіка 6.050501 Прикладна механіка ТТМ ТР 35 0
6.050503 Машинобудування ТТВ ТБ 30 15
132 Матеріалознавство 6.050403 Інженерне матеріалознавство ТТВ ТМ 25 25
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 6.051101 Авіа- та ракетобудування ТПК ТП 75 75
6.051101 Авіа- та ракетобудування ТТВ
6.051102 Ракетні двигуни та енергетичні установки ТДБ ТД 55 30
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 6.050701 Електротехніка та електротехнології ТДБ ТН 25 0
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 6.051003 Приладобудування ТРЕ ТК 30 0
172 Телекомунікації та радіотехніка 6.050901 Радіотехніка ТСА ТТ 25 0
173 Авіоніка 6.051103 Авіоніка ТСА ТА 55 30
183 Технології захисту навколишньго середовища - Інженерні та космічні технології захисту навколишньго середовища ТБЖ ТС 25 0

Система физико-технического образования заложила основные принципы формирования научно-технической элиты Украины. Сотрудничество факультета с крупными научно-исследовательскими организациями, поддержка учебного процесса промышленными предприятиями позволяет готовить дипломированных специалистов и кадры высшей квалификации. Гордостью факультета является его научно-техническая база, которая позволяет студентам выполнять научные, курсовые и дипломные работы. Это более десятка лабораторий, оборудованных современным научно-техническим оборудованием. Коллектив факультета поддерживает тесные связи с организациями – мировыми лидерами ракетно-космической отрасли, имеет перспективные контакты с рядом зарубежных учебных и научных центров, что дает перспективу прохождения стажировок студентам и выпускникам факультета за рубежом. Взаимодействие с базовыми предприятиями позволяет нам сохранить систему распределения выпускников, поэтому всем абитуриентам — будущим студентам физтеха, гарантируется трудоустройство. Ежегодно количество заявок на выпускников физико-технического факультета превышает их количество. Большинство специалистов, окончивших факультет, успешно продвигаются по служебной лестнице и занимают руководящие должности самых высоких уровней.   Выпускники ФТФ имеют возможность распределения на машиностроительные заводы, в научно-исследовательские институты и организации, на коммерческие наукоемкие предприятия Украины, стран СНГ и зарубежья.