Skip to content

Історія кафедри РЕА

Кафедра радіоелектронної автоматики (РЕА) була створена у 1966 р. в результаті розподілу кафедри № 3 на кафедри № 31 та № 32, яка згодом отримала назву РЕА. Рі-чний набір студентів складав 50 чоловік. Завідувачами кафедрою з моменту її утворення до 1976 р. були – доц. Фірюлін Г.Я., доц. Фалунін Ф.Ф., доц. Ігумнов М.І., доц. Скорик Б.І., проф. Шептун Ю.Д. В ці роки кафедра здійснювала підготовку спеціалістів за спеціальністю – “Системи автоматичного управління”. Випускники кафедри в основному направлялися на роботу на базові підприємства – “Дніпровський машинобудівний завод”, КБ “Дніпровське”, ВО “Південний машинобудівний завод”, КБ “Південне” та інші підприємства ракетно-космічної галузі країни. На кафедрі проводилися наукові дослідження, спрямовані на розробку елементів та систем стратегічних ракет та ракет-носіїв – приладів та систем для вимірювання рівня рідкого палива в баках ракет, перспективних структурних схем та конструкцій гідроприводів ракет. Науковим керівником цих наукових досліджень був к.т.н., доцент Константинов Л.П., який був одним з перших випускників фізико-технічного фа-культету. В цей час на кафедрі працювали: доц. Івахненко М.М., доц. Вдовін С.С., ст. викл. Бондаренко В.П., ст. викл. Прохорчук Є.П., доц. Городничий В.В., доц. Вахнюк Б.П., ст.н.с. Волков Л.М., ст.н.с. Олійник В.П.

З 1976 по 1996 р. завідувачем кафедри РЕА був д.т.н. професор Малайчук В.П., який перейшов на роботу у ДДУ з військового науково-дослідного інституту (м. Воронеж). За час керівництва кафедрою РЕА проф. Малайчуком В.П. на кафедрі були створені нові наукові напрямки, пов’язані з дослідженнями фізики плазми (науковий керівник – к.т.н., доц. Ломакін В.Д.) та розробкою алгоритмів і приладів неруйнівного контролю композиційних матеріалів (наукові керівники – проф. Малайчук В.П., доц. Городничий В.В.). В цей період на кафедрі працювали: доц. Ломакін В.Д., доц. Ахметшин А.М., ас. Тутик В.А., доц. Богдан Л.М., ст.н.с. Міхуткін А.В., ст.н.с. Вовк С.М. Плідна наукова робота на кафедрі дозволила підготувати та захистити в ці роки 9 кандидатських дисертацій (Тутик В.А., Богдан Л.М., Вахнюк Б.П., Михальов О.І., Скорик Б.І., Петренко О.М., Дюбко В.П., Федоров П.О., Скрипник О.Ф.) та 2 докторські дисертації (доц. Ахметшин О.М., доц. Петренко О.М.). Найбільш ефективно в ці роки кафедра РЕА співпрацювала з КБ “Південне”, ОКБ “Факел” (м. Калінінград), Українським НДІ технології машинобудування (м. Дніпропетровськ). На кафедрі були розроблені унікальні ультразвукові дефектоскопи, алгоритми та методики обробки результатів контролю, які впроваджені на провідних підприємствах ракетно-космічної галузі країни.

В 1994 році на базі госпрозрахункової діагностичної галузевої лабораторії голографії ДОЛГ, в якій проводилися наукові дослідження, пов’язані з голографічними методами неруйнівного контролю елементів конструкцій виробів ракетно-космічної техніки за замовленнями провідних ра-кетно-космічних підприємств України та Росії, при кафедрі була відкрита бюджетна науково-дослідна лабораторія неруйнівного контролю та діагностики складних систем ( науковий керівник – проф. Малайчук В.П., зав. лабораторією – Ларіонова О.О.). При цьому тематика досліджень була значно розширена.

В 1995 р. на кафедрі була відкрита нова спеціаль-ність – “Прилади та системи неруйнівного контролю”, створена навчальна лабораторія неруйнівного контролю та розроблене навчально-методичне забезпечення. Щорічний набір на спеціальність складає 20 студентів. У 2000 р. на спеціальність “Прилади та системи неруйнівного контролю” було отримано ліцензію на четвертий рівень акредитації, що дозволило вести за цією спеціальністю підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

З 1996 р. і до теперішнього часу кафедру очолює д.т.н., проф. О.М. Петренко. В цьому ж році на кафедрі було відкрито ще одну нову спеціальність – “Радіоелектронні прилади, системи та комплекси”. Щорічний набір на спеціальність складає 25 студентів. Відкриття нової спеціальності пов’язане із бурхливим розвитком в усьому світі інформаційних технологій та загостренням проблем захисту інформації технічними та організаційними засобами. В ці роки на кафедрі почали працювати д.т.н. Хасхачих А.Д., доц. Сохач Ю.В., ст. викл. Мозговий О.В., доц. Рожковський В.Ф., ст. викл. Куінн Н.О., зав. навч. лаб. Кудрєватих О.Т. Після 2000 року на кафедрі почали працювати її випускники ст. викл. Астахов Д.С., доц. Лисенко Н.О., ст. викл. Клименко С.В., ас. Дзигін Є.В., ас. Богун М.О.
На теперішній час ( 2009 р.) на кафедрі працюють 28 співробітників, з яких 3 професори, 7 доцентів, 6 ст. викладачів, 2 асистенти, функціонують одна науково-дослідна (НДЛ неруйнівного контролю і діагностики скла-дних систем) та дві навчальні лабораторії.

Окрім співробітників кафедри безпосередню участь у нових розробках приймають студенти старших курсів при виконанні бакалаврських і магістерських робіт та дипломних проектів.

Співробітники кафедри підтримують наукові контакти з закордонними навчальними закладами та науково-дослідними ы виробничими організаціями. Так, завідувач ка-федри проф. Петренко О.М. на протязі 7 місяців виконував наукові дослідження у науково-дослідному центрі ім. Льюіса Національного космічного агентства США (м. Клівленд), що дозволило йому підготувати та захистити у 2000 р. докторську дисертацію.
На даний час здійснюється співпраця з:
• Єврокомісією в рамках спільного європейського проекту TEMPUS;
• науково-технологічним центром Чунгнамського націона-льного університету ( м. Чунгнам, Південна Корея);
• автомобільним концерном Дженерал Моторос (США).
За останні 5 років (з 2004 по 2009 р.) співробітники ка-федри опублікували:
• 4 монографії і 10 навчальних посібників;
• 80 статей та 50 тез доповідей;
• зробили 50 доповідей на міжнародних, національних та регіональних конференціях;
• отримли 6 патентів України і 1 патент США.

За час існування кафедри її випускники захистили 3 докторські (Петренко О.М., Міхальов О.І., Ахметшин О.М.) та 20 кандидатських дисертацій.