Skip to content

Викладачі кафедри РЕА

Декан ФТФ

Декан ФТФ Петренко Олександр Миколайович
(1951 р.н.)

Закінчив ФТФ ДДУ у 1974 р., аспірантуру – у 1979 р. У 1989 р. захистив кандидатську, а у 2000 р. – докторську дисертації. У 1994-1995рр. працював у Науково-дослідному центрі ім. Льюіса НАСА США. Викладає курси: “Електроніка та схемотехніка”, ”Мікроелектроніка”, “Аналогові та цифрові пристрої”, “Технічні засоби захисту інформації”, “Електронні пристрої систем неруйнівного контролю” та інші. Наукові інтереси: розробка систем автоматичного управління та контрою електричних ракетних двигунів. Нагороджений почесним званням „Заслужений працівник освіти України”(2001 р.).

Заступник декана ФТФ з навчальної роботи
доцент Скорик Борис Іванович

(1943 р.н.)

Закінчив ФТФ ДНУ у 1966 р. Працює на кафедрі з 1969 р. З 1977р. –кандидат технічних наук. Викладає курси: „САПР приладів НК”, „Теорія основи експлуатацій та випробувань ЛА”, „Сучасні джерела живлення”. Наукові інтереси: розробка методів неруйнівного контролю якості матеріалів та виробів , основаних на реєстрації температурних полів на поверхні виробів.

Професор Хасхачих Анатолій Дмитрович

(1939 р.н.)

Закінчив ФФ ДДУ у 1966 р. З 1981 р. – кандидат технічних наук, з 1994 р. – доктор технічних наук. На кафедрі працює з 1996 р. Викладає дисціплини: „Технологія неруйнівного контролю”, „Електричні та електромагнитні методи”, „Методи і прилади медичної діагностики” та інші. Наукові інтереси: створення автогенераторних методів і засобів неруйнівного контролю для технічної та медичної діагностики, неруйнівний контроль якості еластомірних матеріалів та виробів.

Завідувач кафедри Вахнюк Борис Петрович

(1947 р.н.)

Закінчив ФТФ ДНУ у 1971 р., аспірантуру – у 1974р. Захистив кандидатську дисертацію у 1982 р. Викладає курси: «Технічні засоби захисту інформації», «Програмні засоби захисту інформації», «Електротехніка», «Теоретичні основи електротехніки». Наукові інтереси:
обробка інформації в складних енергетичних системах

Професор Малайчук Валентин Павлович

(1925 р.н.)

Працює на кафедрі з 1976 р. З 1976 по
1996 р. – завідувач кафедри РЄА. Закінчив Харківську радіотехнічну військову академію ім. Говорова у 1955 р. Кандидат технічних наук з 1961 р., доктор технічних наук з 1970 р., професор з 1972 р. Викладає курси: „Теорія ймовірності”, „Статистична теорія оцінювання”, „Обробка сигналів і вимірювань”, „Інформаційно-вимірювальні технології НК”, „Теорія перешкодостійкого кодування”. Наукові інтереси: теорія алгоритмів обробки інформації в системах неруйнівного контролю, кодування та передачі інформації. Нагороджений орденом „За службу Вітчизні у Збройних силах СРСР 3 ст. (1975 р.), орденом „За Заслуги” 3 ст. (2001р.), медаллю „За бойові заслуги” (1947 р.).

Доцент Городничий Валерій Васильович

(1942 р.н.)

Закінчив ФТФ ДДУ у 1965 р. На кафедрі працює з 1965 р. Захистив кандидатську дисертацію у 1974 р. З 1976р. – доцент кафедри РЕА. Викладає курси: «Радіотехнічні ланцюги та сигнали», «Радіотехнічні системи», «Ідентифікація полів та сигналів», «Фізичні основи медичної діагностики». Наукові інтереси: ультразвукові системи НК і медичної діагностики.

Ст. викладач Астахов Дмитро Сергійович

(1976 р.н.)

Закінчив ФТФ ДНУ у 1998 р.,аспірантуру – у 2001 р. На кафедрі працює з 2000 р. Веде курси: „Електротехніка”, «Електроніка», „Теорія автоматиченого керування”, „Мережі ЕОМ”, „Системи радіозв’язку”. Наукові інтереси: автоматизація промислових вимірювань та використання сучасних методів обробки інформації в задачах неруйнівного контролю та медичної діагностики.

Ст. викладач Мозговий Олександр Всеволодович

(1948 р.н.)

Закінчив ФФ ДДУ у 1971 р. На кафедрі працює з 1998 р. Веде курси: „Ідентифі-кація типів дефектів”, „Фізичні основи НК”, „Акустичний контроль”. Наукові інтереси: інформаційно вимірювальні технології НК. Віце- президент Україн-ського товариства НКіТД.

Асистент Богун Микола Олександрович

(1980 р.н.)

Закінчив ФТФ ДНУ у 2004 р., аспі-рантуру – у 2008 р. На кафедрі пра-цює з 2005 р. Веде курси: „Цифрові пристрої та МП”, „Аналогова схе-мотехніка”. Наукові інтереси: сис-теми захисту інформації, магнітні методи НК, системи та комплекси автоматизації виробництва.

Ст. викладач

Клименко Светлана Володимирівна

Закінчила ФТФ ДНУ у 1998 р., аспіран-туру- у 2005 р. З 2002 р. працює на ка-федрі. Веде курси: „Електричні, магнітні та електромагнітні види НК”, „Акустичні методи НК”, „Радіоавтоматика”, „Поширення радіохвиль та антен”, „Пристрої захисту інформації”. Наукові інтереси: інформаційні технології у психометрії.

Доцент Сохач Юрій Васильович

(1954 р.н.)
Закінчив ММФ ДДУ у 1976 р., аспірантуру в 1979 р. Захистив кандидатську дисерта-цію у 1982 р. Працює на кафедрі з 1995 р. Викладає курси: „Оптичні методи контро-лю”, „Методи контролю конструкцій ЛА”, „Прикладна механіка”, „Контроль прони-каючим випромінюванням і речовинами” та ін. Наукові інтереси: лазернооптичні методи і засоби неруйнівного контролю і діагностики ракетно-космічної і авіаційної техніки.

Доцент Лисенко Наталія Олександрівна

Закінчила ФТФ ДНУ у 2001 році, аспіран-туру – у 2004 році. Працює на кафедрі з 2003 р. Захистила кандидатську дисерта-цію в 2007 році. Викладає курси: „Іденти-фікація дефектів та вимірювання їх пара-метрів”, „Обробка вимірювань та сигналів неруйнівного контролю” та ін. Наукові інтереси : інформаційно-вимірювальні те-хнології неруйнівного контролю, методи прогнозування та статистична обробка даних.

Доцент Рожковський Володимир Фаустович

(1957 р.н.)
Закінчив ММФ ДДУ у 1980 р. Захистив кандидатську дисертацію у 2000 р. Працює на кафедрі з 2004 р. Викладає курси: „Тео-рія ймовірності і статистика”, „Теорія кодування й декодування”. Наукові інтереси: автоматизація обробки результатів голографічних вимірювань.

Ст. викладач Стаценко Володимир Іванович

(1964 р.н.)

Закінчив ДНУ у 1987 р. На кафедрі працює з 1992 р. Веде курси: „Програмні засоби захисту інформації”, „ Автоматизація виробничих процесів та МП техніка”, „Нормативні основи захисту інформації”, „ Радіоматеріали та компоненти”, „Метрологія”. Наукові інтереси: системи захисту інформації, програмні засоби захисту інформації, оптимізація робочих процесів у двигунах внутрішнього згоряння.

Ст. викладач Куінн Наталія Олександрівна

Закінчила ДНУ у 1982 р. На кафедрі працює з 2004р. Веде курс: „Фізичні основи неруйніного контролю”. Наукові інтереси: лазернооптичні методи і засоби неруйнівного контролю і діагностики ракетно-космічної і авіаційної техніки.

Ассистент Дзигін Євген Валерійович

(1980 р.н.)
Закінчив ДНУ у 2003р. На кафедрі працює з 2006 р. Веде курси: „ЕОМ та програмування”, „Стиснення повідомлень”. Наукові інтереси: адаптивні алгоритми стиснення повідомлень, статистичні методи оброки інформації.