Навігація

 

 

 

Нова освітня програма

У 2019 році Міністерстом освіти і науки України надало ДНУ ліцензію на провадження освітньої діяльності за спеціальністю 183 Технології захисту навколишнього середовища за унікальною освітньою програмою «Інженерні та космічні технології захисту навколишнього середовища».

Умови вступу: сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з предметів: українська мова та література, математика, а також сертифікат із фізики або біології

При навчанні за цією освітньою програмою студенти познайомляться із новітніми технологіями очищення газових потоків, поверхневих, стічних вод, питної води, утилізації відходів. Наші фахівці доступно пояснюють суть фізико-хімічних процесів інженерних технологій захисту довкілля, що застосовуються в Україні і за кордоном.

Системи отримання енергії із відходів

Системи очищення питної води

Випускники кафедри матимуть можливість не тільки вивчати сучасні наземні технології захисту навколишнього середовища, а і опанувати актуальні сьогодні методи космічного моніторингу, що застосовуються за кордоном та впроваджуються в Україні. Технології захисту навколоземного простору – безперечний погляд у майбутнє, адже накопичене навколо планети Земля космічне сміття створило гостру екологічну проблему міжнародного рівня і професіонали космічних держав, до складу яких входить і Україна, розробляють новітні методи її вирішення.

Сьогодні у світі активно впроваджуються автоматизовані наземні та космічні системи екологічного моніторингу. Кафедра, пояснюючи технологічні аспекти та способи організації роботи новітніх екотехнологій моніторингу, проводить якісну підготовку з питань інформаційного забезпечення систем збирання інформації, комп’ютерного моделювання та прогнозування, обробки космічних знімків.

Крім цього, студенти отримають фахові знання з питань екобезпеки товарів споживання, екотехнологій захисту міських систем, екотехнологій в оздобленні інтер’єрів.

Екотехнології в оздобленні інтер’єрів

Екотехнології в оздобленні інтер’єрів

Для вдосконалення фахових навичок студентів кафедра використовує власні лабораторії, а також лабораторії і виставкові зали фізико-технічного, хімічного та біолого-екологічного факультетів ДНУ, співпрацює з промисловими підприємствами та науковими центрами міста і області.

Маючи досвід підготовки фахівців в сфері охорони навколишнього середовища, викладацький склад кафедри пропонує вивчення цікавих та непересічних дисциплін:

 • організація та управління в природоохоронній діяльності;
 • супутникові системи оцінки стану довкілля;
 • космічні технології в охороні довкілля;
 • ноксологія;
 • урбоекологія;
 • міські та промислові очисні споруди;
 • рециклінг промислових відходів та космічного сміття;
 • термічні методи відновлення енергії відходів;
 • ремедіація забруднених територій;
 • токсикологія товарів споживання.

Кафедра має достатній науковий та практичний потенціал, а викладацький склад – заряд наснаги і бадьорості та почуття щирості і любові до своїх майбутніх студентів. Щиро запрошуємо на на навчання на кафедрі Безпеки життєдіяльності!
Із питаннями звертайтесь: e-mail: LLevi@ukr.net, тел. 0963717129.

 

 

 

Працевлаштування випускників

Наші випускники зможуть працювати в наступних сферах

1. Екоаудит
Екоаудитор – фахівець, що здійснює аудит промислових підприємств та надає рекомендації щодо зниження негативного впливу на навколишнє середовище шляхом модернізації технологічних процесів та обладнання, вдосконалення систем моніторингу, аналізу та підвищення ефективності роботи очисних систем і впровадження ефективної системи поводження із відходами.
Актуальними для промислових підприємств, підприємств сільськогосподарської галузі, підприємств, що здійснюють транспортні перевезення, є стандарт ISO 14000.
Організації, що акредитовані по BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) и LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), організовують сертифікацію зеленого будівництва.

2. Державна служба
Випускники нашої кафедри можуть працювати у наступних структурах за фахом:
Державна екологічна інспекція України – інспектор, фахівець з лабораторно-інструментального контролю.
Державна служба геології та надр України – фахівець відділу гідрогеології та екогеології
Державне агентство водних ресурсів України – фахівець з лабораторно-інструментального контролю якості води
Державне агентство лісових ресурсів України – фахівець з сертифікації лісів, з охорони і захисту лісу, з моніторингу лісів

Аналітичний контроль проб

Аналітичний контроль проб

3. Моніторинг
Аналітичний контроль проб ґрунтів, питної, стічної, поверхневої води, відходів та місць їх зберігання, товарів споживання, зокрема продуктів споживання, територій, що підпадають під вплив техногенно небезпечних об’єктів тощо здійснюють фахівці приватних та державних структур із застосуванням різних видів наземного і космічного моніторингу, що наведені нижче.

Види та об’єкти моніторингу

4. Інжиніринг
Фундаментальна знання, отримані під час навчання на нашій кафедрі, дозволять випускникам стати проектувальниками за наступними напрямками:

 • проектування міських і промислових очисних споруд з очищення стічної води;
 • проектування обладнання і систем з очищення питної води;
 • проектування промислових систем з очищення газових потоків на джерелах викиду та утилізації відходів;
 • проектування систем отримання енергетичних ресурсів із органовмісних відходів.

5. Промисловий екоменеджмент та екоаудит
Будь-якому підприємству, що здійснює викиди в атмосферне повітря, скидує стічну воду до поверхневих водойм або утворює відходи, важко обійтись без штатного фахівця еколога або навіть відділу (департаменту) з охорони навколишнього середовища. Основні функціональні обов’язки таких фахівців наведені нижче.

Основні функціональні обов’язки еколога на підприємстві

6. Екоблогерство, робота тьютором (online tutor)
В даній сфері наші випускники стануть експертами з:

 • екобезпечного харчування;
 • екобезпеки продуктів споживання;
 • екотехнологій оздоблення інтер’єрів;
 • з екологічного туризму;
 • з експертної оцінки безпеки територій;
 • зі способів утилізації побутових відходів;
 • із домашнього ресурсозбереження.

6. Викладання у ВНЗ
За умов успішного закінчення аспірантури наші випускники зможуть викладати дисципліни за фахом підготовки у вищих навчальних закладах.

7. Розробка дозвільної екологічної документації
В умовах зростання ризиків забруднення довкілля необхідним стало чітке обмеження антропогенного впливу промислових підприємств на навколишнє середовище, що забезпечує розробка та дотримання вимог дозвільної екологічної документації, а саме:

 • Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел;
 • Технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин із джерел викиду;
 • Дозволу на спецводокористування;
 • ОВНС (Оцінки впливу на навколишнє середовище) у випадку будівництва чи реконструкції промислових потужностей.

Нашою невід’ємною рисою є індивідуальний підхід до кожного студента, допомога у виборі напрямку досліджень та всебічна підтримка при виконанні завдань, курсових проектів та дипломних робіт у обраній сфері.

 

 

 

Історія кафедри

Кафедра була заснована в 1979 р. і мала назву «Кафедра охорони праці». До складу викладачів кафедри увійшла група фахівців кафедри технології виробництва фізико-технічного факультету та хімічного факультету. Очолив кафедру доц. Задара В.М.

У 1987 р. у зв’язку із зміною навчальних планів Міносвіти України кафедра була перейменована в кафедру безпеки життєдіяльності

У 1992 р. кафедру очолив проф. С.П. Фомін. До складу кафедри також увійшли доценти В.Т. Агапова, В.І. Довгаль, О.В. Золотько, Ю.М. Мелікаєв, О.В. Долженкова, А.Г. Шишацький, В.І. Пурхсванідзе, старші викладачі – О.Г. Петляк, П.Ф. Маслюченко, І.В. Ходурська.

В 1996 р. кафедра почала здійснювати підготовку фахівців за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». Слід відмітити, що значна кількість випускників знайшла робочі місця за фахом на підприємствах державного та приватного секторів економіки. Багато із них і сьогодні підтримують творчі зв’язки з викладачами кафедри.
Співробітниками кафедри постійно виконувався великий обсяг науково-дослідних робіт. З 1986 року по 1992 рік кафедрою у співдружності з КБ «Південне» виконано ряд фундаментальних та прикладних робіт по підвищенню обороноздатності країни (науковий керівник – В.М. Задара, відповідальний виконавець – А.Г. Шишацький)

Основним напрямком НДР кафедри БЖД була розробка методів та засобів покращення умов праці та захисту навколишнього середовища. Розроблені технологічні схеми та режими очищення викидів забруднюючих речовин та стічних вод. Результати цих НДР впроваджені при організації об’ємних вибухів на залізорудних шахтах Кривбасу, складуванні та зберіганні подрібленої руди на відкритих складах. Розроблені технологія та технологічні схеми обробки агломераційної шихти розчинами ПАР. Ці результати впроваджені на аглофабриках ВАТ «Арселормітталстіл» (Кривій Ріг). Розроблені та впроваджені автоматичні системи пожежогасіння для умов похилих виробок рудників Кривбасу. Виконавцями цих робіт стали проф. С.П. Фомін, доценти В.Т. Агапова, В.М. Задара, А.Г. Шишацький, ст. викладачі О.Г. Петляк, Ю.В. Піцик. Вдосконалена типова технологічна схема цукрового виробництва шляхом очищення аміачних стічних вод. На Губиниському цукровому заводі впроваджені зміни до технології, що забезпечують зниження енерго- та ресурсомісткості продукції (виконавці – доценти Ю.М. Мелікаєв, О.В. Золотько)

Викладачами кафедри створена наукова база даних для прогнозування екологічного впливу експлуатації ракетно-космічної техніки на зміни клімату та стан озонового шару Землі (виконавці – проф. С.П. Фомін, доц. А.Г. Шишацький, ст. викладач О.Г. Петляк).

З 2009 р. по 2013 р. кафедру очолював доцент Ю.М. Мелікаєв.
Виконані дослідження з розробки методології використання дистанційного зондування Землі за допомогою космічної техніки для аналізу екологічного стану поверхні Землі та з визначення рівня забруднення територій важкими металами (виконавці – доц. А.Г. Шишацький, ст. викладач Л.О. Дорганова)

З 2013 завідувачем кафедри став професор О.В. Січевий. На кафедрі працюють: проф. Г.А. Кроїк, доценти – О.В. Золотько, О.Г. Левицька, О.В. Долженкова, Ю.М. Мелікаєв, Т.І. Русакова, старший викладач Ю.В. Войтенко.

Колективом кафедри виконаний великий обсяг організаційно-методичної роботи по підготовці нової освітньої програми «Інженерні та космічні технології захисту навколишнього середовища», що на думку фахівців кафедри відкриватиме нові сторінки історії на шляху наукових досягнень наших викладачів і студентів.

 

 

 

Викладачі кафедри
Січовий Олексій Володимирович
завідувач кафедри

Кафедра забезпечує викладання загальних університетських дисциплін: безпека життєдіяльності, охорона праці в галузі.
Основні напрямки наукових досліджень:

 • Визначення негативного впливу процесів виробництва ракетно-космічної техніки на навколишнє середовище;
 • Прогнозування змін в стані навколишнього середовища, які здійснюються в результаті антропогенного впливу;
 • Використання аерокосмічної інформації для моніторингу забруднення навколишнього середовища важкими металами та радіонуклідами;
 • Захист навколишнього середовища і здоров’я людини в умовах промислового виробництва, розробка методів захисту атмосферного повітря від металургійного виробництва;
 • Створення принципово нових способів переробки відходів ракетно-космічної та машинобудівної промисловості в сировинні композити для чорної металургії.

Викладачі кафедри Безпеки життєдіяльності мають багаторічний досвід педагогічної та практичної роботи на промислових підприємствах, зокрема у сфері:

 • космічного моніторингу та обробки космічних знімків;
 • оцінки впливу на навколишнє середовище;
 • розробки дозвільних документів з екології;
 • організації поводження із відходами;
 • розрахунку екологічних ризиків

Очолює кафедру професор, д.т.н. О.В. Січевий. Учбовий процес забезпечують професор, д.геол.н. Кроїк Г.А., доценти, к.т.н. – Долженкова О.В., Золотько О.В., Левицька О.Г., Мелікаєв Ю.М., Русакова Т.І., ст. викладач Войтенко Ю.В.

Викладачі кафедри здійснюють викладання на усіх факультетах ДНУ ім. О. Гончара наступних дисциплін: «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Цивільний захист». Окрім цього, при виконанні дипломних робіт бакалаврів та магістрів на ФТФ та інших факультетах ДНУ вони здійснюють керівництво розділами дипломних робіт «Охорона праці» (бакалаври) та «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» (магістри).

Організаційно-технічне забезпечення навчального процесу кафедри здійснюють: інженер 1 категорії Н.І. Ткачова, ст. лаборант В.В. Придан.