Малайчук Валентин Павлович
завідувач кафедри радіоелектронної автоматики,

доктор технічних наук, професор


На кафедрі здійснюється підготовка спеціалістів п першому, другому і третьому рівням віщої освіти зі спеціальностей 151 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та 125 Кібербезпека.

Основні напрямки наукових досліджень:
– Розробка та дослідження систем автоматичного керування і контролю складних технічних систем, в тому числі, рушійних установках малої тяги для космічних літальних апаратів;
– Інформаційно-вимірювальні технології не руйнуючого контролю;
-Розробка і дослідження алгоритмів обробки вимірів і сигналів не руйнуючого контролю;
– Розробка апаратури і методик не руйнуючого контролю.
На базовому підприємстві НІІ “Технології машинобудування” функціонує філіал кафедри, до складу кафедри входить науково-дослідницька лабораторія “Інформаційно-вимірювальні технології не руйнуючого контролю”.


Научные направления кафедры РЭА

 • Автоматизовані системи неруйнівного контролю, вимірювань та управління

  Науково-дослідні роботи з проблем створення автоматизованих систем неруйнівного контролю ракетно-космічної техніки на кафедрі почалися з 80-х років, коли кафедру очолив професор Малайчук В.П.

  Вирішувались задачі розробки ультразвукового дефектоскопа з високою енергією імпульсу й задовільною розподільчою спроможністю та розробка алгоритмів і прикладного програмного забезпечення для великих масивів вимірювань.
  За час з 1981 по 1988 р. були розроблені та виготовлені:
  – автоматизована система контролю зразків полімерно-композиційних матеріалів; (впроваджена в Укрндітм);
  – дефектоскоп УД 1-ФМ – один із перших дефектоскопів у світовій практиці, де використовувався складний ультразвуковий імпульс (впроваджено в ЦНДІСМ м. Хотьково, Росія; машинобудівний завод м. Реутово, Росія);
  – автоматизована система ультразвукового контролю виробів (впроваджена на машинобудівному заводі м. Перм, Росія).

  Над створенням цих систем у різні часи працювали Малайчук В.П., Городничий В.В., Мозковий О.В., Панфілов Г.І., Міхуткин О.В., Вовк С.М., Собко В.Н., Шкурін О.О.
  Подальше співробітники кафедри Погорєлов О.А., Льошин І.М. та Астахов Д.С. поширили цей науковий напрямок. Були вирішені задачі, пов’язані з автоматизацією процесів вимірювань у промисловості.

  На цей час виготовлені й використовуються система випробування агрегатів керування літаків (ДАРЗ МО України «Мігремонт», м. Запоріжжя) і автоматизована система атестації газових сумішей (АТ «АГА Україна», м. Дніпропетровськ).
  Перспективою напрямку є створення автоматизованих вимірювальних систем нового якісного рівня, котрі реалізують складні обчислювальні алгоритми та здійснюють адаптивне керування приладами в реальному часі. Зокрема, асистентами Богуном М.О. та Дзигіним Є.В. розробляється система синтезу зображень для завдань неруйнівного контролю та медичної діагностики, ст. викладачем Стаценко В.І.- система оптимального керування робочим процесом двигуна внутрішнього згоряння з метою зменшення шкідливих викидів та перекладу автомобільних двигунів на альтернативне паливо.
  Професором Хасхачихом А. Д. Виконуються наукові розробки вихреструмових методів та приладів з мікро ЕОМ для неруйнівного експрес контролю якості матеріалів та виробів у багатьох галузях промисловості та медицині зокрема :
  – розроблені прилади ВС-4А, ВД-6А, ВД-10А, ВД-12АЦ для неруйнівного контролю технологічних процесів виробництва еластомірних матеріалів і виробів (впроваджені у НДІ великогабаритних шин, ВО „Білоцерковшина”, ВО „Бобруйськшина”, Ярославський завод РТВ, ДІНТЕМ);
  – розроблений прилад ВИП-2А для контролю якості будівельних матеріалів і конструкцій (впроваджено в Академії будівництва й архітектури. м. Дніпропетровськ);
  – розроблений прилад ВС-6 АУ та методики медичної діагностики різних захворювань.( Прилад пройшов державну атестацію);
  – розроблений прилад ВД-10А і ВС-5А та методики для оперативного контролю якості товарів і матеріалів, що транспортуються через митні пости України ;
  – розроблений й впроваджений прилад ВД-10А і методика оперативного контролю якості гумування магнітних сепараторів (впроваджено у Науково-виробничому підприємстві «Техсервіс»).

  Прилад ВС -6АУ ( розробник – проф. Хасхачих А.Д.)
  Доц. Скорик Б.І. займається проблемами розвитку методів неруйнівного контролю якості матеріалів та виробів , основаному на реєстрації температурних полів на поверхні виробів. Проводяться дослідження методів і розробка приладів оптимізації процедур та використання комп’ютерних засобів у процесі створення зазначений технологій.
  Доц. Городничим В.В. та ас. Астаховим Д.С. в рамках напрямку ведуться наступні дослідження:
  – розробка та дослідження безконтактних систем ультразвукового контролю;
  – розробка та дослідження систем ультразвукового контролю з високою достовірністю виявлення дефектів;
  – застосування сигналів з великою тривалістю в системах ультразвукового контролю;
  – розробка та дослідження пристроїв для вимірювання вмісту газової фази в рідинах;
  – розробка та дослідження пристроїв для оцінювання вмісту домішок в рідинах.
  Асистентом Богуном М.О. досліджується задача застосування ефекту Баркгаузена для неруйнівного контролю.
  Основним напрямком науково-дослідної роботи доцента Вахнюка Б.П. є моніторинг електричних мереж з використанням алгоритмів статистичної обробки і аналізу вимірювання електричних параметрів у процесі передачі, розподілу і використання електричної енергії. Напрямок роботи виник на потребу проектування системи автоматизованого диспетчерського управління (керування) об’єктами електричних мереж. Роботи по проблемі моніторингу були розпочаті в 1988 р. і продовжуються на базі підприємств «Дніпрообленерго».

 • Неруйнівний голографічний контроль та технічна діагностика конструкційНапрямок був започаткований в університеті в 1983 р. шляхом створення діагностичної лабораторії голографії. Його науковим керівником були к.т.н. Петров В.О.(до 1986 р.), член кореспондент НАН України, перший заступник ДКБ «Південне», д.т.н., професор Сметанін Ю.О. (1986-1994 р.р.), д.т.н., професор Малайчук В.П. ( з 1994 р. по теперішній час). Науковим керівником госпдоговірної тематики даного напрямку з 1986 р. по теперішній час є к. ф.-мат. н., с.н.с., доцент Сохач Ю.В.Дослідження проводяться в науково-дослідній лабораторії неруйнівного контролю та діагностики складних систем ( науковий керівник проф. Малайчук В.П., завідувач – Куінн Н.О.).

  Основні наукові задачі напрямку:

  створення технологій неруйнівного голографічного контролю, розробка методології голографічної діагностики стану та працездатності конструкцій з полімерно-композіційних матеріалів та металів, розробка обчислювальних комплексів по побудові оптимальних голографічних схем та автоматизації процесу обробки інтерференційних портретів, участь у конструкторсько-технологічному відпрацюванні виробів, проектування, виготовлення і впровадження сучасних голографічних установок.

  За допомогою голографічної дефектоскопії було вирішено значний обсяг практичних задач по виявленню розшарувань в багатошарових композиційних і металевих конструкціях. На ВО «Південний машинобудівний завод» були впроваджені і функціонують і сьогодні установки і методика голографічного контролю якості паяних сполучень камер згоряння двигунів ракетоносіїв «Зеніт» та «Циклон 4».

  Співробітниками лабораторії розроблені та впроваджені у виробництво методики та установки для дефектоскопії сотових панелей сонячних батарей супутників серії «Січ», «Єгиптсат»; контролю склеювання багатошарових деталей літаків ТУ-334, ТУ-224; контролю якості склеювання обшивок носового обтікача літака АН-124 «Руслан», АН-225 «Мрія»; контролю якості зварювання багатошарового повітрязабірника літака АН-70.

  Результатами експериментальних та теоретичних досліджень також стали неруйнівний контроль рівноміцності композиційних корпусів твердопаливних ракет, технологія контролю міцності паливних баків ракет типу «Зеніт», неруйнівний контроль термостабільності конструкцій з вуглепластика в межах програм «Океан», «Попередження», технологія кліматичних іспитів корпусу першого українського телескопу космічного базування з великою розподільчою спроможністю.

  В межах напрямку створені автоматизований комплекс введення і обробки голографічної інформації, лазерно-оптичний стенд діагностики коліс автомобілів, автобусів та тролейбусів, голографічні камери для використання у виробничих умовах.

  Результати багаторічних досліджень у 2003р. опубліковані у навчальному посібнику «Голографічні технології в авіаційно-космічній техніці» за редакцією проф.. Малайчука В.П. – автори Ларіонова О.О., Рожковський В.Ф., Сохач Ю.В.

  З появою в останні роки на ринку малогабаритних потужних лазерів з великою довжиною когерентності та відеокамер з великою розподільчою спроможністю з`явилась можливість створення портативних голографічних установок. Так, у 2008 році, на замовлення науково технологічного центру Чунгнамського національного університету була створена і впроваджена на заводі Widzra Sell (Південна Корея) портативна установка і технологія неруйнівного контролю електродів хімічних батарей, на яку був отриманий патент США.

  Щорічно за даним напрямком виконуються держбюджетні науково-дослідні розробки та декілька госпдоговірних робіт.

  Отримані наукові результати активно впроваджуються у навчальний процес.

  У 2009 році створений унікальний голографічний манометр, який спроможний вимірювати тиск від 10 -12 Па .

  Використання найсучасніших обчислювальних технологій в комбінації з методами голографічної інтерферометрії дало змогу створити принципово нову технологію контролю непропаїв в камерах згоряння ракетних двигунів. У 2008 році ця технологія впроваджена для неруйнівного контролю якості двигунів ракетоносія «Циклон-IV» на ВО «Південмаш».

  Портативна компьютерізована голографічна установка GI-01,
  на яку отриманий патент США US 2008/0291458 A1
  (розробники доц.Сохач Ю.В., зав лаб. Кудрєватих О.Т.)

  Голографічний датчик малого тиску,
  на який подана заявка на патент України
  (Розроблений за участю студента IV курсу Алінькова О.)

Специальности кафедры РЭА
 • Радіоелектронні прилади, системи та комплекси
  Спеціальність «Радіоелектронні прилади, системи та комплекси» відкрито на кафедрі РЕА з 1996 року. Після 4-х років навчання студенти складають державний кваліфікацій-ний екзамен, захищають випускну роботу і отримують диплом бакалавра. Студенти можуть продовжити навчання та через рік захистити дипломний проект спеціаліста.Програма навчання на протязі перших двох років пе-редбачає крім обов’язкових гуманітарних та соціально-економічних вивчення фундаментальних дисциплін: фізику, математику, теорію ймовірностей, інформатику, метрологію та вимірювальну техніку, теоретичні основи електротехніки, аналогові електронні пристрої, цифрові пристрої та мiкропроцесори, радіотехнічні кола та сигнали, ЕОМ та про-грамування, основи теорії передачі інформації, радiотехнiчнi системи та другі базові дисципліни.
  Окремим блоком вивчаються дисципліни, які входять у перелік нормативних дисциплін Міністерства освіти і науки України: теорія кодування та передачі інформації, системи радіозв’язку, системи телефонного зв’язку, мережі ЕОМ, обчислювальні засоби радіотехнічних систем.
  У навчальний план входять декілька дисциплін за ви-бором вищого навчального закладу: технічні засоби захисту інформації, захист інформації в ЕОМ, захист інформації в системах зв’язку, безпека локальних та глобальних мереж, мікропроцесорні пристрої. Отримані знання за спеціальністю “Радіоелектронні прилади, системи та комплекси” дозволяють використовувати випускників кафедри для вирішення таких задач:
  • аналіз можливостей технічних засобів отримання ін-формації радіоелектронними, телевізійними, оптико-електронними та іншими технічними засобами про ді-яльність спеціальних підприємств, установ і вироб-ництв;
  • розробка організаційних і технічних заходів щодо ак-тивних та пасивних засобів боротьби з технічними за-собами отримання інформації;
  • розробка методів і засобів захисту інформаційних систем, систем зв’язку та мереж ЕОМ від несанкціонованого доступу до відповідної інформа-ції;
  • контроль ефективності заходів по протидії технічним засобам отримання інформації, які проводяться на спеціальних підприємствах, установах і виробниц-твах;
  • дослідження проблем боротьби з технічними засоба-ми отримання інформації і захисту інформації на основі новітніх досягнень в галузі радіолокації, радіоелектроніки, оптикоелектроники, обчислюваль-ної техніки;
  • експлуатація приладів і пристроїв контролю випромі-нювань, виявлення і розпізнавання сигналів.

  Спеціалісти-системотехніки з вищою інженерною освітою готуються для науково-дослідної, проектної і ви-робничо-технічної діяльності, спрямованої на використання технічних засобів захисту інформації та організацію боротьби з несанкціонованим доступом до інформації на об’єктах, установах, підприємствах, системах зв’язку, інформаційних мережах, електронно-обчислювальних машинах та комп’ютерних мережах.

 • Прилади та системи неруйнівного контролюКафедра радіоелектронної автоматики проводить на-вчання студентів за спеціальністю «Прилади та системи не-руйнівного контролю» з 1995 року. Після 4-х років навчання студенти складають державний кваліфікаційний екзамен, за-хищають випускну роботу і отримують диплом бакалавра. Студенти можуть продовжити навчання і через рік захистити дипломний проект спеціаліста або дослідницьку роботу магістра.Програма навчання на протязі перших двох років є традиційною. Крім обов’язкових гуманітарних предметів студенти вивчають фундаментальні та професійно орієнтовані дисципліни: фізику, математику, теорію ймовірностей, інформатику, фізичні основи неруйнівного контролю, прикладну механіку, матеріалознавство та конструкційні матеріали, мікропроцесори та ЕОМ і другі базові дисципліни. Окремим блоком вивчаються дисципліни, які входять у перелік нормативних дисциплін Міністерства освіти і науки України: фізика твердого тіла, електричні, магнітні та електромагнітні методи контролю, контроль проникаючими випромінюваннями та речовинами, оптичний контроль, акустичний контроль, фізичні основи медичної діагностики.

  Поряд з переліченими дисциплінами в навчальний план входять декілька дисциплін за вибором вищого на-вчального закладу, в якому враховані запити та пропозиції базових підприємств, що є основними замовниками спеціалістів, яких готує кафедра. До таких дисциплін відносяться: статистична теорія оцінювання, обробка сигналів та вимірів у неруйнівному контролі, прилади неруйнівного контролю, системи автоматизованого проектування приладів та систем неруйнівного контролю.

  Спеціаліст з неруйнівного контролю повинен знати та вміти використовувати:
  – фізико-хімічні та фiзико-механiчнi властивості матеріалів, методи оцінки їх змін під впливом зовнішніх факторів;
  – характеристики конструкційних, металевих та неметале-вих матеріалів, що застосовуються у виробництві, засоби одержання заданих властивостей, технологічні процеси обробки;
  – методи розрахунку електричних мереж, електричних машин та устаткування;
  – типи дефектів, які підлягають виявленню, та можливі зони їхнього утворення у конкретних об’єктах контролю;
  – принципи та основні відомості про методи НК;
  – принцип роботи, органи управління та порядок налаго-дження апаратури, з якою буде працювати фахівець;
  – основні положення методики (технології) та нормати-вну документацію з НК конкретних об’єктів, а також фак-тори, які впливають на достовірність виявлення дефектів;
  – фізичні основи видів та методів НК;
  – принципи побудови та функціональні схеми апаратури для різних методів НК, включаючи правила перевірки якості витратних дефектоскопічних матеріалів;
  – основні параметри методу і апаратури, які визначають достовірність результатів контролю, способи їх виміру та метрологічного забезпечення;
  – вимірювальні характеристики та ознаки знайдених дефектів;
  – технологію контролю об’єктів різними методами (підго-товка об’єкта, вибір основних параметрів, налагодження апа-ратури, проведення контролю, можливі причи¬ни поми-лкового бракування);
  – порядок оформлення результатів контролю і зберігання документації;
  – стандарти та інші нормативні документи з контролю конкретного виду об’єктів даним методом НК.
  Спеціаліст з НК повинен мати навички:
  – розрахунку технічних та економічних параметрів об’єк-тів виробництва приладів;
  – розрахунку технічних та експлуатаційних параметрів приладів та устаткування;
  – розрахунку елементів спроектованих конструкцій та вузлів на міцність;
  – у відповідності з нормативною документацією на конт-роль готувати засоби контролю до роботи, викону¬вати їх пе-ревірку та налагодження, здійснювати контроль, виявляти та ідентифікувати знайдені дефекти, якщо це передбачено тех-нологією НК виробів;
  – у випадках, якщо технологією контролю не передбачено вимірювання парамет¬рів дефектів, фахівець фіксує параметри контролю, схеми монтажу уста¬новки, прив’язки джерела інформації до об’єкта контролю (наприклад, схему викладки рент¬генівської плівки, схему монтажу конструкції автоматичного сканеру, масштаб та інші дані);
  – готувати об’єкт (перевірка поверхні зони сканування, розмітка і т. ін.), перевіря¬ти та налагоджувати апаратуру для контролю конкретних об’єктів згідно з вимогами техно-логічної інструкції;
  – виконувати операції з пошуку дефектів та вимірювати їх параметри, якщо це обумовлено НД на контроль, визначати зони, у яких передбачається наявність дефектів;
  – фіксувати на об’єкті та у відповідній документа¬ції зони, в яких виявлені дефекти або передбачається наявність дефектів, параметри де¬фектів;
  – виконувати необхідну роботу з об’єктом після закін-чення контролю (аналіз ви¬дів дефектів, їх кла¬сифікацію, бракування);
  – перевіряти працездатність апаратури і налаго¬джувати її на задані параметри;
  – виконувати операції з контролю об’єктів (проду¬кції) да-ним методом та інтер¬претувати його результати;
  – оформляти результати контролю і робити оста¬точні ви-сновки;
  – розробляти технологічні карти контролю конкретних виробів у від¬повідності з діючими нормативними докумен-тами.

  Кафедра РЕА вважає своєю головною метою вдосконалення навчального процесу за дисциплінами, які є базовими, при проектуванні та створені сучасних технологій неруйнівного контролю.

  Випускники кафедри повинні вміти кваліфіковано роз-робляти технології НК, спираючись на знання сучасної вітчизняної та іноземної нормативно-технічної бази, здійс-нювати вибір методу чи комплекс методів НК та відповідні засоби НК, а при їх відсутності – сформулювати технічні вимоги на розробку нових чи вдосконалення існуючих приладів, визначати вплив НК на якість продукції на всіх етапах її виготовлення, в тісному співробітництві з розробниками виробів, конструкторами технологічного обладнання, давати рекомендації щодо корегування, при необхідності, технологічного процесу, для досягнення бажаного рівня якості.

Наукова діяльність кафедри РЕА

Неруйнуючий контроль – це мистецтво приймати доволі гарні рішення при браку даних про об’єкти контролю. В цьому випадку немає нічого кращого для практики, ніж гарна теорія. Як відомо, найдорожче в будь-якій сфері практичної діяльності – це технології. Створення технології не руйнуючого контролю потребує:
1) Знання про об’єкти контролю ;
2) виміри, які прямо чи опосередковано містять інформацію про їх фізико-технічні характеристики;
3) методик (алгоритмів і програм) обробки цих вимірів з метою формування даних для підтримки прийняття рішень про стан підконтрольних об’ектів.
При не руйнуючому контролі вирішуються задачі дефектоскопії (виявлення дефектів), дефектометрії (оцінки їх характеристик), технічної діагностики (встановлення причинно-наслідкового зв’язку) і моніторингу – нагляд за станом підконтрольних об’єктів і вияв змін і відхилень стану від норми.
Наукова робота кафедри ведеться з трьох напрямів:
1) Вдосконалення контрольно-вимірних приладів і методик;
2) Неруйнуючий голографічний контроль і технічна діагностика ракетно-космічної техніки;
3) Вдосконалення інформаційно-вимірювальних технологій обробки вимірів і формування даних для прийняття рішень.
На даний момент основна увага приділяється дослідженню наступних питань:
1) Теорія і практика побудови математичних моделей підконтрольних об’єктів і технологічних процесів по апріорним емпіричним даним;
2) Теоретичні основи обробки вимірів і формування вирішальних правил в задачах безеталонної дефектоскопії і моніторингу при браку даних і обмеженнях на об’єм вимірів;
3) Дослідження вейвлет-перетворень в задачах дефектометрії і формування математичних моделей дефектів;
4) Розробка математичних моделей і причинно-наслідкових зв’язків вимірів неруйнуючого контролю і вимір параметрів , які характеризують стан підконтрольних об’єктів і технологічних процесів.
Задачі вдосконалення і обробки інформаційно-вимірювальних технологій вирішуються співробітниками кафедри в складі: Малайчук В.П., Петренко А.Н., Рожковський В.Ф., Лисенко Н.А., Мозговий А.В., Клименко С.В., Кошулян А., Федорович А.

Викладачі кафедри РЕА

Декан ФТФ Петренко Олександр Миколайович
(1951 р.н.)

Закінчив ФТФ ДДУ у 1974 р., аспірантуру – у 1979 р. У 1989 р. захистив кандидатську, а у 2000 р. – докторську дисертації. У 1994-1995рр. працював у Науково-дослідному центрі ім. Льюіса НАСА США. Викладає курси: “Електроніка та схемотехніка”, ”Мікроелектроніка”, “Аналогові та цифрові пристрої”, “Технічні засоби захисту інформації”, “Електронні пристрої систем неруйнівного контролю” та інші. Наукові інтереси: розробка систем автоматичного управління та контрою електричних ракетних двигунів. Нагороджений почесним званням „Заслужений працівник освіти України”(2001 р.).

Заступник декана ФТФ з навчальної роботи
доцент Скорик Борис Іванович

(1943 р.н.)
Закінчив ФТФ ДНУ у 1966 р. Працює на кафедрі з 1969 р. З 1977р. –кандидат технічних наук. Викладає курси: „САПР приладів НК”, „Теорія основи експлуатацій та випробувань ЛА”, „Сучасні джерела живлення”. Наукові інтереси: розробка методів неруйнівного контролю якості матеріалів та виробів , основаних на реєстрації температурних полів на поверхні виробів. Професор Хасхачих Анатолій Дмитрович (1939 р.н.)
Закінчив ФФ ДДУ у 1966 р. З 1981 р. – кандидат технічних наук, з 1994 р. – доктор технічних наук. На кафедрі працює з 1996 р. Викладає дисціплини: „Технологія неруйнівного контролю”, „Електричні та електромагнитні методи”, „Методи і прилади медичної діагностики” та інші. Наукові інтереси: створення автогенераторних методів і засобів неруйнівного контролю для технічної та медичної діагностики, неруйнівний контроль якості еластомірних матеріалів та виробів. Завідувач кафедри Вахнюк Борис Петрович
(1947 р.н.)
Закінчив ФТФ ДНУ у 1971 р., аспірантуру – у 1974р. Захистив кандидатську дисертацію у 1982 р. Викладає курси: «Технічні засоби захисту інформації», «Програмні засоби захисту інформації», «Електротехніка», «Теоретичні основи електротехніки». Наукові інтереси:
обробка інформації в складних енергетичних системах

Професор Малайчук Валентин Павлович
(1925 р.н.)
Працює на кафедрі з 1976 р. З 1976 по
1996 р. – завідувач кафедри РЄА. Закінчив Харківську радіотехнічну військову академію ім. Говорова у 1955 р. Кандидат технічних наук з 1961 р., доктор технічних наук з 1970 р., професор з 1972 р. Викладає курси: „Теорія ймовірності”, „Статистична теорія оцінювання”, „Обробка сигналів і вимірювань”, „Інформаційно-вимірювальні технології НК”, „Теорія перешкодостійкого кодування”. Наукові інтереси: теорія алгоритмів обробки інформації в системах неруйнівного контролю, кодування та передачі інформації. Нагороджений орденом „За службу Вітчизні у Збройних силах СРСР 3 ст. (1975 р.), орденом „За Заслуги” 3 ст. (2001р.), медаллю „За бойові заслуги” (1947 р.).

Доцент Городничий Валерій Васильович
(1942 р.н.)
Закінчив ФТФ ДДУ у 1965 р. На кафедрі працює з 1965 р. Захистив кандидатську дисертацію у 1974 р. З 1976р. – доцент кафедри РЕА. Викладає курси: «Радіотехнічні ланцюги та сигнали», «Радіотехнічні системи», «Ідентифікація полів та сигналів», «Фізичні основи медичної діагностики». Наукові інтереси: ультразвукові системи НК і медичної діагностики. Ст. викладач Астахов Дмитро Сергійович
(1976 р.н.)
Закінчив ФТФ ДНУ у 1998 р.,аспірантуру – у 2001 р. На кафедрі працює з 2000 р. Веде курси: „Електротехніка”, «Електроніка», „Теорія автоматиченого керування”, „Мережі ЕОМ”, „Системи радіозв’язку”. Наукові інтереси: автоматизація промислових вимірювань та використання сучасних методів обробки інформації в задачах неруйнівного контролю та медичної діагностики. Ст. викладач Мозговий Олександр Всеволодович
(1948 р.н.)
Закінчив ФФ ДДУ у 1971 р. На кафедрі працює з 1998 р. Веде курси: „Ідентифі-кація типів дефектів”, „Фізичні основи НК”, „Акустичний контроль”. Наукові інтереси: інформаційно вимірювальні технології НК. Віце- президент Україн-ського товариства НКіТД. Асистент Богун Микола Олександрович
(1980 р.н.)
Закінчив ФТФ ДНУ у 2004 р., аспі-рантуру – у 2008 р. На кафедрі пра-цює з 2005 р. Веде курси: „Цифрові пристрої та МП”, „Аналогова схе-мотехніка”. Наукові інтереси: сис-теми захисту інформації, магнітні методи НК, системи та комплекси автоматизації виробництва. Ст. викладач
Клименко Светлана Володимирівна
Закінчила ФТФ ДНУ у 1998 р., аспіран-туру- у 2005 р. З 2002 р. працює на ка-федрі. Веде курси: „Електричні, магнітні та електромагнітні види НК”, „Акустичні методи НК”, „Радіоавтоматика”, „Поширення радіохвиль та антен”, „Пристрої захисту інформації”. Наукові інтереси: інформаційні технології у психометрії. Доцент Сохач Юрій Васильович
(1954 р.н.)
Закінчив ММФ ДДУ у 1976 р., аспірантуру в 1979 р. Захистив кандидатську дисерта-цію у 1982 р. Працює на кафедрі з 1995 р. Викладає курси: „Оптичні методи контро-лю”, „Методи контролю конструкцій ЛА”, „Прикладна механіка”, „Контроль прони-каючим випромінюванням і речовинами” та ін. Наукові інтереси: лазернооптичні методи і засоби неруйнівного контролю і діагностики ракетно-космічної і авіаційної техніки. Доцент Лисенко Наталія Олександрівна
Закінчила ФТФ ДНУ у 2001 році, аспіран-туру – у 2004 році. Працює на кафедрі з 2003 р. Захистила кандидатську дисерта-цію в 2007 році. Викладає курси: „Іденти-фікація дефектів та вимірювання їх пара-метрів”, „Обробка вимірювань та сигналів неруйнівного контролю” та ін. Наукові інтереси : інформаційно-вимірювальні те-хнології неруйнівного контролю, методи прогнозування та статистична обробка даних. Доцент Рожковський Володимир Фаустович
(1957 р.н.)
Закінчив ММФ ДДУ у 1980 р. Захистив кандидатську дисертацію у 2000 р. Працює на кафедрі з 2004 р. Викладає курси: „Тео-рія ймовірності і статистика”, „Теорія кодування й декодування”. Наукові інтереси: автоматизація обробки результатів голографічних вимірювань. Ст. викладач Стаценко Володимир Іванович
(1964 р.н.)
Закінчив ДНУ у 1987 р. На кафедрі працює з 1992 р. Веде курси: „Програмні засоби захисту інформації”, „ Автоматизація виробничих процесів та МП техніка”, „Нормативні основи захисту інформації”, „ Радіоматеріали та компоненти”, „Метрологія”. Наукові інтереси: системи захисту інформації, програмні засоби захисту інформації, оптимізація робочих процесів у двигунах внутрішнього згоряння.

Ст. викладач Куінн Наталія Олександрівна
Закінчила ДНУ у 1982 р. На кафедрі працює з 2004р. Веде курс: „Фізичні основи неруйніного контролю”. Наукові інтереси: лазернооптичні методи і засоби неруйнівного контролю і діагностики ракетно-космічної і авіаційної техніки. Ассистент Дзигін Євген Валерійович
(1980 р.н.)
Закінчив ДНУ у 2003р. На кафедрі працює з 2006 р. Веде курси: „ЕОМ та програмування”, „Стиснення повідомлень”. Наукові інтереси: адаптивні алгоритми стиснення повідомлень, статистичні методи оброки інформації.

Історія кафедри РЕА

Кафедра радіоелектронної автоматики (РЕА) була створена у 1966 р. в результаті розподілу кафедри № 3 на кафедри № 31 та № 32, яка згодом отримала назву РЕА. Рі-чний набір студентів складав 50 чоловік. Завідувачами кафедрою з моменту її утворення до 1976 р. були – доц. Фірюлін Г.Я., доц. Фалунін Ф.Ф., доц. Ігумнов М.І., доц. Скорик Б.І., проф. Шептун Ю.Д. В ці роки кафедра здійснювала підготовку спеціалістів за спеціальністю – “Системи автоматичного управління”. Випускники кафедри в основному направлялися на роботу на базові підприємства – “Дніпровський машинобудівний завод”, КБ “Дніпровське”, ВО “Південний машинобудівний завод”, КБ “Південне” та інші підприємства ракетно-космічної галузі країни. На кафедрі проводилися наукові дослідження, спрямовані на розробку елементів та систем стратегічних ракет та ракет-носіїв – приладів та систем для вимірювання рівня рідкого палива в баках ракет, перспективних структурних схем та конструкцій гідроприводів ракет. Науковим керівником цих наукових досліджень був к.т.н., доцент Константинов Л.П., який був одним з перших випускників фізико-технічного фа-культету. В цей час на кафедрі працювали: доц. Івахненко М.М., доц. Вдовін С.С., ст. викл. Бондаренко В.П., ст. викл. Прохорчук Є.П., доц. Городничий В.В., доц. Вахнюк Б.П., ст.н.с. Волков Л.М., ст.н.с. Олійник В.П.

З 1976 по 1996 р. завідувачем кафедри РЕА був д.т.н. професор Малайчук В.П., який перейшов на роботу у ДДУ з військового науково-дослідного інституту (м. Воронеж). За час керівництва кафедрою РЕА проф. Малайчуком В.П. на кафедрі були створені нові наукові напрямки, пов’язані з дослідженнями фізики плазми (науковий керівник – к.т.н., доц. Ломакін В.Д.) та розробкою алгоритмів і приладів неруйнівного контролю композиційних матеріалів (наукові керівники – проф. Малайчук В.П., доц. Городничий В.В.). В цей період на кафедрі працювали: доц. Ломакін В.Д., доц. Ахметшин А.М., ас. Тутик В.А., доц. Богдан Л.М., ст.н.с. Міхуткін А.В., ст.н.с. Вовк С.М. Плідна наукова робота на кафедрі дозволила підготувати та захистити в ці роки 9 кандидатських дисертацій (Тутик В.А., Богдан Л.М., Вахнюк Б.П., Михальов О.І., Скорик Б.І., Петренко О.М., Дюбко В.П., Федоров П.О., Скрипник О.Ф.) та 2 докторські дисертації (доц. Ахметшин О.М., доц. Петренко О.М.). Найбільш ефективно в ці роки кафедра РЕА співпрацювала з КБ “Південне”, ОКБ “Факел” (м. Калінінград), Українським НДІ технології машинобудування (м. Дніпропетровськ). На кафедрі були розроблені унікальні ультразвукові дефектоскопи, алгоритми та методики обробки результатів контролю, які впроваджені на провідних підприємствах ракетно-космічної галузі країни.

В 1994 році на базі госпрозрахункової діагностичної галузевої лабораторії голографії ДОЛГ, в якій проводилися наукові дослідження, пов’язані з голографічними методами неруйнівного контролю елементів конструкцій виробів ракетно-космічної техніки за замовленнями провідних ра-кетно-космічних підприємств України та Росії, при кафедрі була відкрита бюджетна науково-дослідна лабораторія неруйнівного контролю та діагностики складних систем ( науковий керівник – проф. Малайчук В.П., зав. лабораторією – Ларіонова О.О.). При цьому тематика досліджень була значно розширена.

В 1995 р. на кафедрі була відкрита нова спеціаль-ність – “Прилади та системи неруйнівного контролю”, створена навчальна лабораторія неруйнівного контролю та розроблене навчально-методичне забезпечення. Щорічний набір на спеціальність складає 20 студентів. У 2000 р. на спеціальність “Прилади та системи неруйнівного контролю” було отримано ліцензію на четвертий рівень акредитації, що дозволило вести за цією спеціальністю підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

З 1996 р. і до теперішнього часу кафедру очолює д.т.н., проф. О.М. Петренко. В цьому ж році на кафедрі було відкрито ще одну нову спеціальність – “Радіоелектронні прилади, системи та комплекси”. Щорічний набір на спеціальність складає 25 студентів. Відкриття нової спеціальності пов’язане із бурхливим розвитком в усьому світі інформаційних технологій та загостренням проблем захисту інформації технічними та організаційними засобами. В ці роки на кафедрі почали працювати д.т.н. Хасхачих А.Д., доц. Сохач Ю.В., ст. викл. Мозговий О.В., доц. Рожковський В.Ф., ст. викл. Куінн Н.О., зав. навч. лаб. Кудрєватих О.Т. Після 2000 року на кафедрі почали працювати її випускники ст. викл. Астахов Д.С., доц. Лисенко Н.О., ст. викл. Клименко С.В., ас. Дзигін Є.В., ас. Богун М.О.
На теперішній час ( 2009 р.) на кафедрі працюють 28 співробітників, з яких 3 професори, 7 доцентів, 6 ст. викладачів, 2 асистенти, функціонують одна науково-дослідна (НДЛ неруйнівного контролю і діагностики скла-дних систем) та дві навчальні лабораторії.

Окрім співробітників кафедри безпосередню участь у нових розробках приймають студенти старших курсів при виконанні бакалаврських і магістерських робіт та дипломних проектів.

Співробітники кафедри підтримують наукові контакти з закордонними навчальними закладами та науково-дослідними ы виробничими організаціями. Так, завідувач ка-федри проф. Петренко О.М. на протязі 7 місяців виконував наукові дослідження у науково-дослідному центрі ім. Льюіса Національного космічного агентства США (м. Клівленд), що дозволило йому підготувати та захистити у 2000 р. докторську дисертацію.
На даний час здійснюється співпраця з:
• Єврокомісією в рамках спільного європейського проекту TEMPUS;
• науково-технологічним центром Чунгнамського націона-льного університету ( м. Чунгнам, Південна Корея);
• автомобільним концерном Дженерал Моторос (США).
За останні 5 років (з 2004 по 2009 р.) співробітники ка-федри опублікували:
• 4 монографії і 10 навчальних посібників;
• 80 статей та 50 тез доповідей;
• зробили 50 доповідей на міжнародних, національних та регіональних конференціях;
• отримли 6 патентів України і 1 патент США.

За час існування кафедри її випускники захистили 3 докторські (Петренко О.М., Міхальов О.І., Ахметшин О.М.) та 20 кандидатських дисертацій.