Наша кафедра

КАФЕДРА ПРОЕКТУВАННЯ ТА КОНСТРУКЦІЙ

готує фахівців з проектування і конструювання (дизайну)ракетно-космічних комплексів, в тому числі ракет-носіїв та космічних апаратів.

Випускники кафедри:

По закінченню навчання, випускники кафедри отримують можливість працевлаштування на базових підприємствах з пільгами та соціальним пакетом для молодих фахівців.

  • Отримують фундаментальну інженерну підготовку, що дає можливість працювати на всіх підприємствах галузі і не тільки.
  • Засвоюють методи проектування і конструювання ракетно-космічної техніки та її складових.
  • Набувають практичних навичок в розробці та користуванні перспективними ІТ-технологіями, застосовуючи їх при проектуванні та конструюванні РКТ.
  • Оволодівають теоретичними знаннями і багатим практичним досвідом необхідним для використання за фахом та науково дослідницької роботи.

По закінченню навчання, випускники кафедри отримують можливість працевлаштування на базових підприємствах з пільгами та соціальним пакетом для молодих фахівців.

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

1. ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – 13 МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

Освітня програма:     «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»

Спеціальність:   134 – Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Освітні рівні:     Бакалавр, магістр, доктор філософії

Бакалавр

Загальна ліцензія 235 осіб (на базі повної середньої освіти та на базі ОКР молодшого спеціаліста)

На базі повної середньої освіти:

Термін навчання:      3 роки 10 місяців

Частка ліцензійного обсягу:           80 осіб

Сертифікати для вступу:     1) Українська мова (Коефіцієнт-0.2); 2) математика (Коефіцієнт-0.4); 3) Фізика або Іноземна мова або Біологія або Географія або Історія України або Хімія (Коефіцієнт-0.3)

Також враховується середній бал документа про освіту (Коефіцієнт-0.1)

Бакалавр на базі ОКР молодшого спеціаліста (ступеня молодшого бакалавра)

Загальна ліцензія 235 осіб (на базі повної середньої освіти та на базі ОКР молодшого спеціаліста)

Термін навчання:      2 роки 10 місяців

Частка ліцензійного обсягу:           60 осіб

Умови вступу:         1) наявність диплому молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра);

2) наявність сертифікатів для вступу: Українська мова (Коефіцієнт-0.25) та Математика (Коефіцієнт-0.25); 3) фахове випробування за спеціальністю (Коефіцієнт-0.5)

До участі у конкурсному відборі допускаються особи, які виконали такі умови:

 1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти: оцінки вступних випробувань з першого, другого та третього конкурсних предметів (крім творчого конкурсу) мають бути не менше 100 балів (за шкалою від 100 до 200 балів);

2) для вступу на перший курс (зі скороченим строком навчання) або на другий (третій) курс для здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста: оцінка фахового вступного випробування має бути не менше 110 балів (за шкалою від 100 до 200 балів); оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного випробування з української мови та літератури для вступу за всіма спеціальностями має бути не менше 100 балів (за шкалою від 100 до 200 балів).

Магістр на базі ОКР бакалавр

Загальна ліцензія 64 особи

Термін навчання:      Освітньо-наукова програма «Ракетні та космічні комплекси»  – 1 рік 10 місяців

Частка ліцензійного обсягу:           20 осіб

Умови вступу:          1) за наявністю диплому бакалавра;

2) за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної мови (у випадках, передбачених Правилами прийому)

3) за результатами фахового вступного випробування

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста): оцінка додаткового вступного випробування у разі вступу на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) – не менше 60 балів за шкалою від 0 до 100 балів, що відповідає оцінці «зараховано» за шкалою «зараховано»/«не зараховано»;

оцінка фахового вступного випробування для вступу на навчання за всіма спеціальностями (крім спеціальності 081 «Право») – не менше 40 балів за шкалою від 0 до 100 балів.

Доктор філософії на базі ОКР магістр

Зараховуються результати вступних іспитів із спеціальності та іноземної мови та результати навчальних та наукових досягнень (додаток 1).

 Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом. Особам, які вступають до аспірантури на основі ступеня магістра (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю цієї ж галузі знань або спеціальності з іншої галузі знань, рішенням приймальної комісії можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Оцінки додаткових вступних випробувань (у разі вступу на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю) – не менше 75 балів за шкалою від 0 до 100 балів, що відповідає оцінці «зараховано» за шкалою «зараховано»/«не зараховано»; оцінки вступного іспиту з іноземної мови – не менше 60 балів, фахових випробувань – не менше 60 балів за шкалою від 0 до 100 балів.

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачами:

 Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі, Відпрацювання ракетно-космічних комплексів, Проектування систем живлення, Теорія наукового експеріменту, Сучасні методи проектування та конструювання, Системне проектування ракетно-космічних комплексів, Основи проектування ЛА, Розрахунок і конструювання систем ракет-носіїв, Загальне проектування ракет-носіїв, Конструювання літальних апаратів, Конструювання ЛА – лекційних, Графіка в системах конструкторської документації – лекційних, Параметричне моделювання, Ефективність і технічна безпека ракетних комплексів, основи надійності ЛА, оптимальне проектування, Інженерні розрахунки в САD- системах, Методологія та організація наукових досліджень, Системне проектування РКК, Теорія розв’язання дослідницьких задач, Побудова космічних інформаційних сис-тем на базі угрупо-вань мікросупутників, Проектування конструкцій з композитних матеріалів , Розрахунок і конструювання деталей_ЛА , Розрахунки на міцність _літальних апаратів

Виробнича практика здійснюється на базових підприємствах – ДКБ «Південне» и ДП ВО «ПМЗ».

Студенти кафедри є переможцями міжнародних олімпіад по ракетно-космічним наукам та призерами наукових конференцій. Гармонійний розвиток особистості студента та якість освіти – пріоритети кафедри.