Працевлаштування випускників

Наші випускники зможуть працювати в наступних сферах

1. Екоаудит
Екоаудитор – фахівець, що здійснює аудит промислових підприємств та надає рекомендації щодо зниження негативного впливу на навколишнє середовище шляхом модернізації технологічних процесів та обладнання, вдосконалення систем моніторингу, аналізу та підвищення ефективності роботи очисних систем і впровадження ефективної системи поводження із відходами.
Актуальними для промислових підприємств, підприємств сільськогосподарської галузі, підприємств, що здійснюють транспортні перевезення, є стандарт ISO 14000.
Організації, що акредитовані по BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) и LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), організовують сертифікацію зеленого будівництва.

2. Державна служба
Випускники нашої кафедри можуть працювати у наступних структурах за фахом:
Державна екологічна інспекція України – інспектор, фахівець з лабораторно-інструментального контролю.
Державна служба геології та надр України – фахівець відділу гідрогеології та екогеології
Державне агентство водних ресурсів України – фахівець з лабораторно-інструментального контролю якості води
Державне агентство лісових ресурсів України – фахівець з сертифікації лісів, з охорони і захисту лісу, з моніторингу лісів

Аналітичний контроль проб

Аналітичний контроль проб

3. Моніторинг
Аналітичний контроль проб ґрунтів, питної, стічної, поверхневої води, відходів та місць їх зберігання, товарів споживання, зокрема продуктів споживання, територій, що підпадають під вплив техногенно небезпечних об’єктів тощо здійснюють фахівці приватних та державних структур із застосуванням різних видів наземного і космічного моніторингу, що наведені нижче.

Види та об’єкти моніторингу

4. Інжиніринг
Фундаментальна знання, отримані під час навчання на нашій кафедрі, дозволять випускникам стати проектувальниками за наступними напрямками:

 • проектування міських і промислових очисних споруд з очищення стічної води;
 • проектування обладнання і систем з очищення питної води;
 • проектування промислових систем з очищення газових потоків на джерелах викиду та утилізації відходів;
 • проектування систем отримання енергетичних ресурсів із органовмісних відходів.

5. Промисловий екоменеджмент та екоаудит
Будь-якому підприємству, що здійснює викиди в атмосферне повітря, скидує стічну воду до поверхневих водойм або утворює відходи, важко обійтись без штатного фахівця еколога або навіть відділу (департаменту) з охорони навколишнього середовища. Основні функціональні обов’язки таких фахівців наведені нижче.

Основні функціональні обов’язки еколога на підприємстві

6. Екоблогерство, робота тьютором (online tutor)
В даній сфері наші випускники стануть експертами з:

 • екобезпечного харчування;
 • екобезпеки продуктів споживання;
 • екотехнологій оздоблення інтер’єрів;
 • з екологічного туризму;
 • з експертної оцінки безпеки територій;
 • зі способів утилізації побутових відходів;
 • із домашнього ресурсозбереження.

6. Викладання у ВНЗ
За умов успішного закінчення аспірантури наші випускники зможуть викладати дисципліни за фахом підготовки у вищих навчальних закладах.

7. Розробка дозвільної екологічної документації
В умовах зростання ризиків забруднення довкілля необхідним стало чітке обмеження антропогенного впливу промислових підприємств на навколишнє середовище, що забезпечує розробка та дотримання вимог дозвільної екологічної документації, а саме:

 • Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел;
 • Технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин із джерел викиду;
 • Дозволу на спецводокористування;
 • ОВНС (Оцінки впливу на навколишнє середовище) у випадку будівництва чи реконструкції промислових потужностей.

Нашою невід’ємною рисою є індивідуальний підхід до кожного студента, допомога у виборі напрямку досліджень та всебічна підтримка при виконанні завдань, курсових проектів та дипломних робіт у обраній сфері.