About the event

The International Scientific and Practical Conference “Challenges and Issues of Modern Science” combined with scientific and pedagogical internship is a mechanism for exchanging knowledge and practical experience. The conference aims to discuss current issues in science, highlight modern scientific achievements, and search for new directions in development of education. The “Challenges and Issues of Modern Science” conference will be useful for lecturers, scientists, as well as for master’s and doctoral degree students who wish to acquire new knowledge and practical experience.

Міжнародна науково-практична конференція «Виклики та проблеми сучасної науки» з науково-педагогічним стажуванням є дієвим механізмом, що дозволяє обмінюватися знаннями та практичним досвідом. Конференція спрямована на розгляд актуальних проблем науки, висвітлення сучасних наукових досягнень та пошук нових напрямків розвитку освіти. Конференція «Виклики та проблеми сучасної науки» буде корисною для викладачів, науковців, а також для магістрантів, аспірантів, які бажають отримати нові знання та практичний досвід.

Організатор

Організатором конференції є фізико-технічний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Учасники конференції – це викладачі, науковці, дослідники та фахівці з різних галузей науки. На конференції заплановані доповіді та презентації з актуальних питань за напрямами конференції, можуть відбуватись панельні дискусії, практичні семінари та круглі столи. Крім того, учасникам можуть бути запропоновані практичні майстер-класи та тренінги з питань висвітлення сучасних технологій в освітньому процесі.

Convener

The Faculty of Physics and Technology of Oles Honchar Dnipro National University is the organizer of the conference. The participants of the conference include educators, scientists, researchers, and experts from various scientific fields. The conference will feature presentations and discussions on current issues related to the conference themes, including panel discussions, practical seminars, and roundtable discussions. In addition, practical workshops and training sessions on the use of modern technologies in the educational process may be offered to the participants.

Стажування для освітян

Конференція «Виклики та проблеми сучасної науки» є важливим інструментом вдосконалення освітньої системи в Україні та забезпечення належної якості підготовки молодого покоління до життя та професійної діяльності та сприяє підвищенню рівня професійної компетентності учасників. В рамках конференції буде організовано науково-педагогічне стажування для освітян. За результатами стажування кожний учасник може отримати цифровий сертифікат про стажування протягом 30 годин (1 кредит ECTS) з компетенцій: «Підвищення професійного рівня за фахом» – 0,5 кредиту ECTS; «Підвищення педагогічної майстерності» – 0,5 кредиту ECTS. Сертифікат затверджується рішенням вченої ради фізико-технічного факультету.

Internship for educators

The conference “Challenges and Problems of Modern Science” is an important tool for improving the education system in Ukraine and ensuring the proper quality of training for the younger generation for life and professional activities, as well as promoting the level of professional competence of the participants. Within the framework of the conference, a scientific and pedagogical internship for educators will be organized. As a result of the internship, each participant can receive a digital certificate confirming accomplishment of 30 hours of internship (1.0 ECTS credits) with competencies in “Professional Development by Specialty” – 0.5 ECTS credits and “Improvement of Pedagogical Skills” – 0.5 ECTS credits. The certificate is approved by the decision of the academic council of the Faculty of Physics and Technology.

Розсилка

Отримання новин через розсилку – це зручний спосіб бути в курсі майбутніх подій та оновлень, який допоможе вам не пропустити жодної важливої інформації!