The main issues and areas proposed for discussion

1. Aerospace Vehicles

Aerial and space vehicles, their design and maintenance, are one of the main areas of science and technology in the modern world. The conference “Challenges and Issues of Modern Science” focuses on problems related to the development and modernization of aircraft, particularly on topics such as improving aerodynamic characteristics, increasing fuel efficiency, and reducing negative environmental impacts. Conference participants will have the opportunity to familiarize themselves with the latest advances in this field and discuss problems that still need to be addressed.

Літальні апарати, їх розробка та підтримка є одним з головних напрямів науки та техніки в сучасному світі. Конференція «Виклики та проблеми сучасної науки» зосереджується на питаннях розробки та модернізації літальних апаратів, зокрема на темах як вдосконалення аеродинамічних характеристик, підвищення ефективності паливного споживання та зменшення негативного впливу на довкілля. Учасники конференції матимуть можливість ознайомитись з останніми досягненнями в цій галузі та обговорити проблеми, які ще потребують вирішення.

2. Engines, Energy and Thermotechnics

Another important field is power engineering and thermotechnics. The “Challenges and Issues of Modern Science” conference is also dedicated to this topic, specifically to the improvement of energy technologies and their efficient application. Conference participants will have the opportunity to learn about the latest achievements in this field and discuss problems that require solutions to support sustainable development and environmental preservation.

Ще одним важливим напрямком є енергетика й теплотехніка. Конференція «Виклики та проблеми сучасної науки» також присвячена цій тематиці, зокрема питанням вдосконалення енергетичних технологій, їх ефективного застосування. Учасники конференції матимуть можливість ознайомитись з останніми досягненнями в цій галузі та обговорити проблеми, які потребують вирішення, щоб підтримати сталий розвиток та збереження навколишнього середовища.

3. Innovative Technologies in Mechanical Engineering

Mechanical engineering is one of the key industries that is developing rapidly, combining mechanics, electronics, and other engineering sciences. The “Challenges and Issues of Modern Science” conference will feature presentations from leading experts in mechanical engineering. Participants will have the opportunity to learn about the latest technologies and trends in the field, as well as share their experiences and ideas.

Машинобудування – це одна з ключових галузей промисловості, яка розвивається дуже швидко. Вона поєднує механіку, електроніку та інші інженерні науки. В рамках конференції «Виклики та проблеми сучасної науки» будуть представлені доповіді від провідних фахівців з машинобудування. Учасники конференції матимуть змогу дізнатися про останні технології та тенденції в галузі, а також ділитися своїм досвідом та ідеями.

4. Structural and Functional Materials

Materials and manufacturing technologies are a key area of development for both industry and science as a whole. The “Challenges and Issues in Modern Science” conference will address relevant topics related to the creation of new materials, research into their properties and potential applications, as well as the latest manufacturing and processing technologies.

Матеріали та технології – ключовий напрям розвитку промисловості та науки в цілому. На конференції «Виклики та проблеми сучасної науки» будуть обговорюватись актуальні теми які стосуються, як створення нових матеріалів, дослідження їх властивостей та шляхів використання, так і новітніх технологій виробництва та обробки.

5. Integrated Automation Technologies and Robotics

The conference “Challenges and Issues in Modern Science” aims to stimulate scientific and applied research in automation, computer-integrated technologies, and robotics. Its objective is to facilitate the exchange of advanced knowledge and discuss scientific and practical achievements in the fields of automation of technological and production processes, computer-integrated technologies, mechatronic systems and robotics, mathematical modeling in engineering, medicine, and economics, computing networks and systems, elements and devices of computer technology and control systems.

Метою конференції «Виклики та проблеми сучасної науки» є стимулювання наукових і прикладних досліджень з автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки. Завданням конференції є обмін передовим досвідом та обговорення наукових та практичних досягнень в галузях автоматизації технологічних і виробничих процесів, комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатронних систем та робототехніки, математичного моделювання в техніці, медицині та економіці, обчислювальних мереж і систем, елементів і пристроїв обчислювальної техніки та систем керування.

6. Control Systems, Telecommunications and Navigation

The conference “Challenges and Issues in Modern Science” aims to facilitate the exchange of advanced experiences and the discussion of scientific and practical results, as well as prospective projects in the fields of control systems, telecommunication systems, and navigation systems.
In the field of control systems, the focus will be on methodological support, development, and practical implementation. This includes control systems for spacecraft, launch vehicles, guided missiles, UAVs, aviation, and their components such as measurement sensors, control algorithms, onboard computers, and executive bodies.
Regarding telecommunication systems, the conference will address methodological support, development, and practical implementation of various systems. This includes satellite communication systems, information transmission systems in UAVs, guided and ballistic missiles, radio communication lines of moving objects, satellite information processing systems, as well as methods and means of radio electronic warfare.
In the area of navigation systems, the conference will cover methodological support, development, and practical implementation. This includes navigation systems for moving objects such as spacecraft, rockets, aviation, and transport.

Конференція «Виклики та проблеми сучасної науки» має на меті сприяти обміну передовим досвідом та обговоренню наукових і практичних результатів, а також перспективних проектів у галузі систем управління, телекомунікаційних систем та систем навігації.
У сфері систем управління увага буде зосереджена на методичному забезпеченні, розробці та практичному впровадженні. Сюди входять системи управління космічними кораблями, ракетами-носіями, керованими ракетами, БПЛА, авіацією та їх компоненти, такі як вимірювальні датчики, алгоритми керування, бортові комп’ютери та виконавчі органи.
Що стосується телекомунікаційних систем, то на конференції будуть розглянуті методичне забезпечення, розробка та практичне впровадження систем супутникового зв’язку, системи передачі інформації в БПЛА, керованих і балістичних ракетах, лінії радіозв’язку рухомих об’єктів, системи обробки супутникової інформації, а також методи і засоби радіоелектронної боротьби.
У сфері навігаційних систем конференція охопить методичне забезпечення, розробку та практичне впровадження. Це включає в себе навігаційні системи для рухомих об’єктів, таких як космічні кораблі, ракети, авіація та транспорт.

7. Information Technology and Cybersecurity

The conference “Challenges and Issues of Modern Science” offers an in-depth discussion of current issues in the field of information technology and cybersecurity. It is proposed to consider pressing issues, including those related to cloud technologies, remote workplace organization, data protection in light of these trends, as well as challenges associated with the development of the Internet of Things. In the context of cybersecurity, the conference will focus on the growing cyber threats and the application of artificial intelligence and machine learning to combat these threats. Participation in the conference will allow participants to deepen their understanding of these issues and exchange experiences and ideas regarding the use of information technologies and data security.

Конференція «Виклики та проблеми сучасної науки» зосереджується на поглибленому обговорення актуальних проблем у сфері інформаційних технологій та кібербезпеки. Пропонується розглянути актуальні питання, зокрема пов’язані з хмарними технологіями, організацією віддалених робочих місць, захистом даних у контексті цих тенденцій, а також виклики, пов’язані з розвитком Інтернету речей. У контексті кібербезпеки конференція буде зосереджена на зростаючих кіберзагрозах і застосуванні штучного інтелекту та машинного навчання для боротьби з цими загрозами. Участь у конференції дозволить учасникам поглибити розуміння цих питань та обмінятися досвідом та ідеями щодо використання інформаційних технологій та безпеки даних.

8. Project Management and Leadership

The current issues of project management that can be discussed at the conference “Challenges and Issues of Modern Science” relate to project planning and execution methodologies, risk management, team communication in the project, and the use of software for project management, among others. In the modern world, leadership is recognized as a key factor in successful management and achieving results in any field of activity. The current issues of leadership that can be discussed at the conference include the role of the leader in the organization, development of leadership qualities, the impact of leadership on teamwork, ethical aspects of leadership, and much more. Participation in discussions on leadership can help conference participants better understand how to influence their colleagues, improve team interaction, and achieve success in their activities.

Актуальні питання управління проєктами, які можна обговорити на конференції «Виклики та проблеми сучасної науки», стосуються методології планування та виконання проєктів, управління ризиками, командної комунікації в проєкті, використання програмного забезпечення для управління проєктами та ін. У сучасному світі лідерство визнається ключовим чинником успішного управління та досягнення результатів у будь-якій сфері діяльності. Актуальні питання лідерства, які можна обговорити на конференції, включають роль лідера в організації, розвиток лідерських якостей, вплив лідерства на командну роботу, етичні аспекти лідерства та багато іншого. Участь у дискусіях про лідерство може допомогти учасникам конференції краще зрозуміти, як впливати на своїх колег, покращити командну взаємодію та досягти успіху в своїй діяльності.

9. Ecology, industrial and environmental safety

Despite the challenges of today, issues related to environmental protection and improvement, as well as occupational safety, remain relevant. The conference will focus on the following topics: the development of modern environmental protection technologies, research and assessment of the impact of industrial production on environmental components, investigation of ecological and technogenic consequences of environmental pollution, justification and development of optimal environmental protection measures to ensure ecological safety, comprehensive industrial waste processing and disposal, recycling, application of environmentally friendly technologies and materials, ecological significance of renewable energy, as well as important issues of human resource safety management, audit, and consulting in the field of safety, ensuring sustainable development of large and medium-sized businesses.

Попри виклики сьогодення актуальними залишаються питання щодо охорони та поліпшення стану навколишнього природного середовища, а також безпеки праці. На конференції буде приділено увагу наступним темам: розвитку сучасних технологій захисту навколишнього середовища, дослідженням та оцінкам впливу промислових виробництв на компоненти навколишнього середовища, дослідженням екологічних та техногенних наслідків забруднення об’єктів довкілля, обґрунтуванням та розробкам оптимальних природоохоронних заходів з забезпечення екологічної безпеки, комплексній промисловій переробці та утилізації відходів, ресайклінгу, застосуванню екологічно чистих технологій та матеріалів, екологічній значимості відновлювальної енергетики. А також важливим питанням менеджменту безпеки людських ресурсів, аудиту та консалтингу у сфері безпеки, що забезпечує сталий розвиток великого та середнього бізнесу.