Цей сайт дотримується політики безкоштовного негайного відкритого доступу до опублікованого змісту (Open Access), підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального її обміну задля загального суспільного прогресу відповідно до BUDAPEST OPEN ACCESS INITIATIVE.

This website adheres to the policy of free immediate open access to published content (Open Access), supporting the principles of free dissemination of scientific information and its global exchange for the common societal progress in accordance with the BUDAPEST OPEN ACCESS INITIATIVE.

Усі ресурси розміщуються безстроково. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до ресурсів представлений на цьому сайті

All resources are posted indefinitely. Full-text access in real-time mode to the resources is provided on this website.

Користувачі мають право вільно читати, завантажувати, копіювати і роздруковувати представлені матеріали, здійснювати пошук контенту та посилатись на опубліковані статті, поширювати їх повний текст і використовувати з будь-якою законною некомерційною метою (в тому числі з навчальною або науковою) та обов’язковим посиланням на авторів робіт і первинну публікацію.

Users have the right to read, download, copy and print the materials presented, conduct content searches, and reference published articles, distribute their full text and use them for any legal non-commercial purpose (including educational or scientific) with mandatory attribution to the authors of the works and the primary publication.