Кафедра радіоелектронної автоматики (РЕА) була створена у 1966 р. в результаті розподілу кафедри № 3 на кафедри № 31 та № 32, яка згодом отримала назву РЕА. Річний набір студентів складав 50 чоловік. Завідувачами кафедрою з моменту її утворення до 1976 р. були – доц. Фірюлін Г.Я., доц. Фалунін Ф.Ф., доц. Ігумнов М.І., доц. Скорик Б.І., проф. Шептун Ю.Д. В ці роки кафедра здійснювала підготовку спеціалістів за спеціальністю – “Системи автоматичного управління”. Випускники кафедри в основному направлялися на роботу на базові підприємства – “Дніпровський машинобудівний завод”, КБ “Дніпровське”, ВО “Південний машинобудівний завод”, КБ “Південне” та інші підприємства ракетно-космічної галузі країни. На кафедрі проводилися наукові дослідження, спрямовані на розробку елементів та систем стратегічних ракет та ракет-носіїв – приладів та систем для вимірювання рівня рідкого палива в баках ракет, перспективних структурних схем та конструкцій гідроприводів ракет. Науковим керівником цих наукових досліджень був к.т.н., доцент Константинов Л.П., який був одним з перших випускників фізико-технічного факультету. В цей час на кафедрі працювали: доц. Івахненко М.М., доц. Вдовін С.С., ст. викл. Бондаренко В.П., ст. викл. Прохорчук Є.П., доц. Городничий В.В., доц. Вахнюк Б.П., ст.н.с. Волков Л.М., ст.н.с. Олійник В.П.
З 1976 по 1996 р. завідувачем кафедри РЕА був д.т.н. професор Малайчук В.П., який перейшов на роботу у ДДУ з військового науково-дослідного інституту (м. Воронеж). За час керівництва кафедрою РЕА проф. Малайчуком В.П. на кафедрі були створені нові наукові напрямки, пов’язані з дослідженнями фізики плазми (науковий керівник – к.т.н., доц. Ломакін В.Д.) та розробкою алгоритмів і приладів неруйнівного контролю композиційних матеріалів (наукові керівники – проф. Малайчук В.П., доц. Городничий В.В.). В цей період на кафедрі працювали: доц. Ломакін В.Д., доц. Ахметшин А.М., ас. Тутик В.А., доц. Богдан Л.М., ст.н.с. Міхуткін А.В., ст.н.с. Вовк С.М. Плідна наукова робота на кафедрі дозволила підготувати та захистити в ці роки 9 кандидатських дисертацій (Тутик В.А., Богдан Л.М., Вахнюк Б.П., Михальов О.І., Скорик Б.І., Петренко О.М., Дюбко В.П., Федоров П.О., Скрипник О.Ф.) та 2 докторські дисертації (доц. Ахметшин О.М., доц. Петренко О.М.). Найбільш ефективно в ці роки кафедра РЕА співпрацювала з КБ “Південне”, ОКБ “Факел” (м. Калінінград), Українським НДІ технології машинобудування (м. Дніпропетровськ). На кафедрі були розроблені унікальні ультразвукові дефектоскопи, алгоритми та методики обробки результатів контролю, які впроваджені на провідних підприємствах ракетно-космічної галузі країни.
В 1994 році на базі госпрозрахункової діагностичної галузевої лабораторії голографії ДОЛГ, в якій проводилися наукові дослідження, пов’язані з голографічними методами неруйнівного контролю елементів конструкцій виробів ракетно-космічної техніки за замовленнями провідних ракетно-космічних підприємств України та Росії, при кафедрі була відкрита бюджетна науково-дослідна лабораторія неруйнівного контролю та діагностики складних систем ( науковий керівник – проф. Малайчук В.П., зав. лабораторією – Ларіонова О.О.). При цьому тематика досліджень була значно розширена.
В 1995 р. на кафедрі була відкрита нова спеціальність – “Прилади та системи неруйнівного контролю”, створена навчальна лабораторія неруйнівного контролю та розроблене навчально-методичне забезпечення. Щорічний набір на спеціальність складає 20 студентів. У 2000 р. на спеціальність “Прилади та системи неруйнівного контролю” було отримано ліцензію на четвертий рівень акредитації, що дозволило вести за цією спеціальністю підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів.
В 1996 р. кафедру очолює д.т.н., проф. О.М. Петренко. В цьому ж році на кафедрі було відкрито ще одну нову спеціальність – “Радіоелектронні прилади, системи та комплекси”. Щорічний набір на спеціальність складає 25 студентів. Відкриття нової спеціальності пов’язане із бурхливим розвитком в усьому світі інформаційних технологій та загостренням проблем захисту інформації технічними та організаційними засобами. В ці роки на кафедрі почали працювати д.т.н. Хасхачих А.Д., доц. Сохач Ю.В., ст. викл. Мозговий О.В., доц. Рожковський В.Ф., ст. викл. Куінн Н.О., зав. навч. лаб. Кудрєватих О.Т. Після 2000 року на кафедрі почали працювати її випускники ст. викл. Астахов Д.С., доц. Лисенко Н.О., ст. викл. Клименко С.В., ас. Дзигін Є.В., ас. Богун М.О. В останні роки до кафедри приєдналися проф. Селіванов Ю.М. та доц. Мазуренко В.Б.
Окрім співробітників кафедри безпосередню участь у нових розробках приймають студенти старших курсів при виконанні бакалаврських і магістерських робіт та дипломних проектів.
Співробітники кафедри підтримують наукові контакти з закордонними навчальними закладами та науково-дослідними ы виробничими організаціями. Так, завідувач кафедри проф. Петренко О.М. на протязі 7 місяців виконував наукові дослідження у науково-дослідному центрі ім. Льюіса Національного космічного агентства США (м. Клівленд), що дозволило йому підготувати та захистити у 2000 р. докторську дисертацію.
На даний час здійснюється співпраця з:

  • Єврокомісією в рамках спільного європейського проекту TEMPUS;
  • науково-технологічним центром Чунгнамського національного університету ( м. Чунгнам, Південна Корея);
  • автомобільним концерном Дженерал Моторос (США).

Відповідаючи на вимоги часу кафедра РЕА починаючи з 2012 року почала розвивати нові направлення в навчанні. Було успішно проведено акредитацію та отримано сертифікати Міністерства освіти і науки України, які підтверджують відповідність державним вимогам якості підготовки фахівців зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології за першим, другим та третім рівнями вищої освіти, а також зі спеціальності 125 за першим рівнем освіти. На сьогодні кафедра проводить підготовку спеціалістів виключно за цими двома спеціальностями.
Кафедру радіоелектронної автоматики знов очолює д.т.н., проф. Малайчук В.П. На теперішній час на кафедрі працюють 14 співробітників, з яких 3 професори, 6 доцентів, 3 старших викладачів, функціонують дві навчальні лабораторії.
За час існування кафедри її випускники захистили 3 докторські (Петренко О.М., Міхальов О.І., Ахметшин О.М.) та 22 кандидатські дисертації.